แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 320

การต่อสู้เพื่อความบริสุทธิ์  (CCC ข้อ 2520)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                              

‘เหตุว่าเรารับแบ่งปันความศักดิ์สิทธิ์จากพระเจ้า เราจึงกระทำทุกอย่างที่สัมพันธ์กับความศักดิ์สิทธิ์ กล่าวคือ หลีกเลี่ยงการกล่าวร้าย การกระทำที่ชั่วร้ายและไม่บริสุทธิ์ ความมัวเมา การก่อความวุ่นวาย ราคะตัณหาลามก การล่วงประเวณีที่น่าชิงชัง และความเย่อหยิ่งที่น่ารังเกียจ’ (นักบุญเคลเมนต์แห่งโรม)

  นักบุญออกัสตินแห่งฮิปโปภาวนาด้วยประโยคเลื่องชื่อว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงทำให้ข้าพเจ้าบริสุทธิ์ เพราะข้าพเจ้ายังไม่เป็นเช่นนั้น” ท่านต่อสู้เพื่อความบริสุทธิ์โดยตระหนักถึงความปรารถนาแห่งความบริสุทธิ์ในตนเองแต่ยังไม่มีพลังพอที่จะบรรลุถึง หลังจากที่ท่านได้กลับใจและไตร่ตรองถึงเรื่องนี้ 

      ท่านเข้าใจว่า พระหรรษทานของพระเจ้าสามารถช่วยท่านให้มีความตั้งใจแน่วแน่และพละกำลังที่จำเป็นเพื่อการกลับใจ “เหตุว่าพระองค์จะทรงโปรดปรานอย่างแน่นอน หากเสียงคร่ำครวญในใจของข้าพเจ้าไปถึงพระกรรณของพระองค์ และหากข้าพเจ้าเอาใจใส่ในพระองค์ด้วยความเชื่ออันมั่นคง” 

      พระหรรษทานแห่งศีลล้างบาปชำระเราจากบาปทั้งมวล อย่างไรก็ตามเรายังต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลาในการต่อสู้กับความใคร่ของเนื้อหนังและความปรารถนาที่ไร้ระเบียบแห่งความกระหายหาของเราไปทั้งชีวิต (Youcat 463)   

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดประทานคุณธรรมและพระพรแห่งความบริสุทธิ์ ความเที่ยงธรรมในเจตจำนงและในการมองโลก การพึ่งพาคำภาวนาและพระหรรษทานของพระองค์แก่ข้าพเจ้า เพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้อยู่ร่วมในกลุ่มของบรรดาผู้มีใจบริสุทธิ์ที่จะได้เห็นพระเจ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 320