แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 293

การเคารพศักดิ์ศรีของบุคคล  (CCC ข้อ 2288-2301)                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                              

‘พระศาสนจักรอนุญาตให้การเผาศพ ถ้านี้ไม่เป็นการแสดงความสงสัย(หรือปฏิเสธ) ความเชื่อเรื่องการกลับคืนชีพของร่างกาย’(CCC 2301)

  หนังสือคำสอนมีสอนว่า มนุษย์เราประกอบด้วยร่างกายและวิญญาณ สุขภาพและสมรรถภาพทางกายคือของประทานล้ำค่าที่ควรแก่การดูแลรักษา 

      ทว่าปัจจุบันมี “ลัทธิเทิดทูนร่างกาย” ที่ให้ความสำคัญแก่ความครบครันด้านร่างกายและความงดงามทางกายภาพอย่างสุดโต่ง ดังเห็นได้จากวัฒนธรรมของเราที่นิยมปฏิเสธกระบวนการตามธรรมชาติของการชราภาพ มุ่งเน้นการทำศัลยกรรมและการปรับเปลี่ยนตนเอง การฟอกฟันให้ขาวเป็นประกาย ศัลยกรรมพลาสติก การอดอาหารแบบสุดขั้ว การกระชับสัดส่วนร่างกายเพื่อสวมเสื้อแนบตัวทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 

    สิ่งเหล่านี้ล้วนนำผลเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อบรรดาเยาวชน แนวคิดเรื่องความงดงาม สถานะและความครบสมบูรณ์ด้านร่างกายนี้เอื้ออำนวยเฉพาะแก่คนร่ำรวยและแข็งแรง แต่กีดกันคนยากไร้และผู้อ่อนแอ  (Youcat 388-394)    

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้รู้จักเอาใจใส่และเคารพร่างกายของข้าพเจ้า เพราะแม้เป็นร่างกายที่รู้จักตายและสูญสลายไปได้ แต่ก็จะกลับเป็นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งทั้งร่างกายและวิญญาณเข้าสู่ชีวิตนิรันดรในพระคริสตเจ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 293