แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 270

การสาบานเท็จ  (CCC ข้อ 2152)                                                                                                                                                                                                                         

                                                              

‘เมื่อพระจิตแห่งความจริงเสด็จมา พระองค์จะทรงนำท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล’ (ยน 16:13)

  กระบวนการทางกฎหมายของทุกประเทศให้ความสำคัญอย่างมากกับการสาบาน หากถูกเรียกมาให้เป็นพยาน เราต้องทำการสาบานต่อหน้าพระคัมภร์ว่าเราจะไม่กล่าวสิ่งใดนอกเหนือจากสิ่งที่เป็นความจริงทั้งหมดเท่านั้น การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมขึ้นอยู่กับความจริง หากปราศจากความจริงการใช้เกณฑ์ตัดสินด้วยความยุติธรรมก็เสี่ยงที่จะล้มเหลว

      ด้วยเหตุนี้เมื่อพิสูจน์ได้ว่า ผู้เป็นพยานกล่าวเท็จภายใต้การสาบานถือว่าเป็นอาชญากรรมขั้นรุนแรงที่ต้องโทษจำคุก การเบิกความเท็จ (โกหกภายใต้คำสาบาน) ส่งผลให้การงานเสียหาย ชีวิตตกอับและบางคนถึงกับต้องโทษจำคุกเป็นเวลานาน การสาบานเท็จถือเป็นอาชญากรรมทางกฎหมาย เป็นการทำผิดต่อพระเจ้า และขัดต่อความศักดิ์สิทธิ์แห่งพระธรรมชาติของพระเจ้า (Youcat 359)    

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอโปรดให้ข้าพเจ้ามีความเคารพอย่างมากต่อกระบวนการตามกฎหมาย พร้อมเสมอที่จะพูดความจริงทั้งหมด และไม่กล่าวสิ่งใดนอกจากความจริงเท่านั้น                                                                                                                                                                                                                                                              

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 270