แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 263

รับใช้พระเจ้า  (CCC ข้อ 2095-2103)                                                                                                             

                  

‘ผู้ใดมีหน้าที่รับใช้ ก็จงรับใช้ตามกำลังที่พระเจ้าประทานให้ เพื่อพระเจ้าจะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ในทุกสิ่งเดชะพระเยซูคริสตเจ้า’ (1ปต 4:11)

การรับใช้พระเจ้า หมายความว่าเรามีพฤติกรรมหรือลักษณะนิสัยในการถวายนมัสการ การภาวนาและการเสียสละของเราแด่พระเจ้า การนมัสการพระเจ้าคือความพร้อมที่จะคุกเข่าลงสารภาพถึง “ความว่างเปล่า” ของตนเอง โดยตระหนักว่าเราเป็นคนขอทาน ผู้ต้องการพระหรรษทาน พระเมตตาและการอภัยของพระเจ้า เราไม่สามารถรับใช้พระเจ้าได้หากไม่สวดภาวนา กล่าวคือ ในการภาวนา โดยการสรรเสริญ ขอบคุณ วิงวอนและอ้อนวอน 

    เราถวายคารวะแด่พระเจ้าผู้ทรงสมควรได้รับ ของถวายเดียวที่เราสามารถถวายแด่พระเจ้าได้ก็คือจิตใจที่ถ่อมตน เป็นทุกข์เสียใจ และบอบช้ำมาก (เทียบ สดด 51:7) ด้วยการภาวนาอย่างจริงใจว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดเมตตาข้าพเจ้า ผู้เป็นคนบาปด้วยเทอญ” (YOUCAT 353) 

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าสัญญาจะรับใช้พระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตใจ สุดวิญญาณและสุดพละกำลัง และขอตั้งปณิธานในวันนี้ที่จะอุทิศตนรับใช้พระศาสนจักรของพระองค์ โดยจะพยายามเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์และภักดี                                                       

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 263