แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 259

ความรักต่อพระเจ้าและความรักต่อเพื่อนมนุษย์  (CCC ข้อ 2064-2068)                                                                                                                                                                                                                       

                                                              

‘ธรรมประเพณีของพระศาสนจักรซื่อสัตย์ต่อพระคัมภีร์และปฏิบัติตามพระแบบฉบับของพระเยซูเจ้า ได้ยอมรับว่าพระบัญญัติสิบประการมีมีความสำคัญและความหมายเป็นพิเศษในอันดับแรก’ (CCC 2064)

  พระบัญญัติสิบประการเป็นคำประกาศถึงสิ่งที่ความรักต่อพระเจ้าเรียกร้อง (สามประการแรก) และสิ่งที่ความรักต่อเพื่อนมนุษย์เรียกร้อง (เจ็ดประการหลัง) ตั้งแต่สมัยของนักบุญออกัสตินเป็นต้นมาพระบัญญัติสิบประการกลายเป็นส่วนสำคัญของการสอนคำสอนแก่ผู้เตรียมตัวรับศีลล้างบาปและคำสอนสำหรับสัตบุรุษด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอบรมพื้นฐานแก่บรรดาเด็กๆ 

    การท่องจำบทบัญญัติเหล่านี้สำคัญยิ่ง พระบัญญัติทุกข้อล้วนประกอบกันเป็นหนึ่งเดียว พระบัญญัติในแต่ละข้อเชื่อมโยงถึงกัน ดังนั้น การให้เกียรติบิดามารดาย่อมยังไม่สมบูรณ์หากปราศจากการให้เกียรติพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใด ส่วนการรักพระเจ้าหมายความรวมถึงข้อบังคับต่างๆ ที่ต้องกระทำต่อเพื่อนมนุษย์ด้วย (Youcat 350)    

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ความเชื่อในพระองค์โดยการปฏิบัติตามพระบัญญัติและกระทำตามหน้าที่รับผิดชอบของข้าพเจ้าต่อสังคมมิใช่เป็นสองส่วนที่แยกออกจากกัน ขอโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้แสดงออกถึงความเชื่อด้วยการรักเพื่อนพี่น้อง                                                                                                                                                                                                               

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 259