แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 256

ศีลธรรมและพันธกิจ  (CCC ข้อ 2044-2046)                                                                                                                                                                                                             

                                                              

‘ความซื่อสัตย์ของผู้รับศีลล้างบาปแล้วเป็นเงื่อนไขสำคัญที่สุดสำหรับการประกาศพระวรสารและสำหรับพันธกิจของพระศาสนจักรในโลก’ (CCC 2044)

  ขณะนี้เราได้มาถึงย่อหน้าสุดท้ายของส่วนที่ 1 ในภาคที่ 3 ของหนังสือคำสอน ในส่วนต่อไปนั้นเราจะไตร่ตรองถึงกฎด้านศีลธรรมของพระบัญญัติสิบประการ เนื้อหาที่เราศึกษาในวันนี้จะช่วยเตือนใจให้เราแต่ละคน ด้วยการพยายามเป็นผู้ซื่อสัตย์ต่อการดำเนินชีวิตด้านศีลธรรมอย่างดีตามคำสอนของพระคริสตเจ้าดังที่พระศาสนจักรสอนเราด้วยความรัก 

    พันธกิจของพระศาสนจักรคือการประกาศ เปิดเผยความจริงและความงดงามของพระวรสารให้แก่โลก ชีวิตและการเป็นประจักษ์พยานของสมาชิกแต่ละคนในพระศาสนจักรจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้พันธกิจนี้บรรลุความสำเร็จได้ (Youcat 347)    

ข้าแต่พระจิตเจ้า ขอโปรดให้ชีวิตของข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพระศาสนจักร และช่วยทำให้พันธกิจนั้นเติบโต แทนที่จะเป็นอุปสรรคหรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นทำบาป                                                                                                                                                                                                               

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 256