แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 252

คุณความดี (ความดีความชอบหรือบุญกุศล)  (CCC ข้อ 2006-2011)                                                                                                      

                  

‘พระหรรษทานรวมเรากับพระคริสตเจ้าโดยอาศัยความรักที่แสดงออกทางกิจการต่างๆ แสดงให้เห็นถึงลักษณะเหนือธรรมชาติของกิจการที่เราทำ รวมทั้งความดีความชอบของกิจการเหล่านี้เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์’ (CCC 2011)

เมื่อกล่าวถึงพระหรรษทานของพระเจ้า เราจะมีคำถามหนึ่งว่า เราได้ทำความดีความชอบใดบ้างไหมที่เหมาะสมจะได้รับการตอบแทนบ้างหรือไม่ นี่คือประเด็นของเรื่องความดีความชอบ เราไม่ควรหาประโยชน์จากความรอดพ้น ทำให้พระเจ้าทรงต้องมีภาระตอบแทนต่อเราเลย 

    อย่างไรก็ตาม อีกมิติหนึ่งแห่งความรักและความเมตตาของพระเจ้า พระองค์ทรงจัดให้มนุษย์เข้าร่วมแผนงานพระหรรษทานของพระองค์ได้โดยอิสระ (CCC 2008) และอีกนัยหนึ่งคือ หลังจากพระเจ้าประทานพระหรรษทานแห่งการอภัยและความชอบธรรม เมื่อแรกเริ่ม พระองค์ทรงเชื้อเชิญเราให้ร่วมมือกับพระองค์และประทานรางวัลให้แก่การร่วมมือนี้ 

    เราจึงสามารถได้รับพระหรรษทานและพระพรต่างๆ ทั้งสำหรับตนเองและผู้อื่นได้อาศัยการภาวนาและการทำกิจการดีของเรา พระหรรษทานเป็นรากฐานแห่งความดีความชอบของเรา เป็นบางเรื่องที่บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ตระหนักถึงอยู่เสมอ (YOUCAT 341) 

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่มีสิ่งใดเลยที่ข้าพเจ้าทำได้เพื่อแลกกับความรอดพ้น เพราะเป็นพระคุณของพระองค์ที่ประทานพระหรรษทานและแรงบันดาลใจสำหรับช่วยให้ข้าพเจ้ากระทำความดีความชอบเพิ่มมากขึ้นเพื่อข้าพเจ้าและผู้อื่น                               

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 252