แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 247

กฎตามธรรมชาติ  (CCC ข้อ 1949-1960)                                                                                            

                  

‘กฎธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลงานดีที่สุดของพระผู้เนรมิตสร้าง เป็นพื้นฐานมั่นคงที่มนุษย์อาจจัดทำโครงสร้างของกฎศีลธรรมต่างๆ เพื่อช่วยแนะนำในการเลือกปฏิบัติของตน’ (CCC 1959)

ดังเราได้เห็นมาแล้ว ถึงแม้มนุษย์ถูกเรียกให้ดำเนินชีวิตอย่างผาสุกและในความสุขแท้ แต่ธรรมชาติมนุษย์ก็ได้รับบาดเจ็บจากบาปกำเนิดและผลกระทบของบาปส่วนตัว เราจึงต้องการความช่วยเหลือของพระเจ้าในการดำเนินชีวิต 

    สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ในสองรูปแบบ ดังมีระบุไว้ในหนังสือคำสอน คือ โดยทางกฎ (ตามธรรมชาติและที่ได้รับการเปิดเผย) และโดยทางพระหรรษทานของพระเจ้า เรารับรู้ถึงกฎตามธรรมชาติได้เพราะเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถใช้เหตุผล กล่าวคือต้องการทำสิ่งดีและหลีกเลี่ยงสิ่งผิด (YOUCAT 333) 

ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์ประทานพระคุณแห่งสติปัญญาเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะสามารถทำวิจารณญาณแยกแยะถึงสิ่งดีและไม่ดี กฎทั้งปวงล้วนมีรากฐานอยู่ในหลักเหตุผลและในกฎนิรันดรของพระองค์            

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 247