แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 230

คุณธรรมหลัก - ความกล้าหาญ  (CCC ข้อ 1808)                                                                                                                                                               

                                                              

‘ความกล้าหาญ เป็นคุณธรรมทางศีลธรรมที่แสดงความเข้มแข็งในความยากลำบากและความมั่นคงในการทำความดี’ (CCC 1808) 

  ในโลกที่เราอยู่นี้การเลือกด้านศีลธรรมทำได้ยากมาก ก่อนอื่นใดเราต้องมีการต่อสู้ภายในตนเองเพราะบ่อยครั้งเราได้รับแรงจูงใจจากธรรมชาติมนุษย์ที่ถูกบาปทำลายและจากการทำผิดศีลธรรม การประจญจากปีศาจ จากโลกที่ได้รับแรงกดดันต่างๆ เพื่อให้เราอยู่ใต้แนวคิดและการกระทำของกลุ่มคน 

    เรารู้สึกกลัวการถูกกระทำในลักษณะแปลกแยกหรือการถูกเบียดเบียน ในสถานการณ์คับขันเราอาจถูกข่มขู่ถึงขั้นจำคุกหรือเสียชีวิตเพราะสาเหตุจากความเชื่อและวิธีการดำเนินชีวิตของเรา ความกล้าหาญเป็นคุณธรรมที่แสดงความเข้มแข็งต่อสิ่งเหล่านี้ ความเข้มแข็งในวิญญาณของเราได้รับการเสริมพลังอย่างมากจากความเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้า ผู้ทรงมีชัยชนะเหนือความยากลำบากทุกประการ (Youcat 303)

“ข้าพเจ้าถูกผลักอย่างรุนแรง ให้ล้มลง แต่พระยาห์เวห์เสด็จมาช่วยข้าพเจ้า พระยาห์เวห์ทรงเป็นพละกำลังและทรงเป็นบทเพลงของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น” (สดด 118:13-14)                                                                                                                                                             

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 230