แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 229

คุณธรรมหลัก - ความยุติธรรม  (CCC ข้อ 1807)                                                                                                                                                          

                                                              

‘ความยุติธรรม เป็นคุณธรรมทางศีลธรรมที่มีเจตนามั่นคงที่จะให้แก่พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์สิ่งที่เป็นสิทธิของพระองค์และของเขา’ (CCC 1807)

  พระคัมภีร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพันธสัญญาเดิมมีกล่าวหลายครั้งถึง “ผู้ชอบธรรม” พันธสัญญาใหม่เปิดเผยว่าธรรมบัญญัติทั้งหมดของพระเจ้า

    สรุปได้เป็นสองประการคือ การรักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์ ความยุติธรรมเป็นคุณธรรมทางศีลธรรมหรืออุปนิสัยพื้นฐานของจิตใจ นำเราสู่ทิศทางของพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ เมื่อเป็นความยุติธรรมต่อพระเจ้าเราเรียกว่า “คุณธรรมของศาสนา” นำเราให้ถวายนมัสการและนอบน้อมเชื่อฟังพระเจ้าอย่างที่ควรกระทำ ส่วนความยุติธรรมต่อมนุษย์ช่วยให้เราเคารพสิทธิ มโนธรรมและความดีของผู้อื่น รวมทั้งมุ่งหาความดีส่วนรวมโดยการส่งเสริมความเท่าเทียมและความปรองดอง  (Youcat 302)

“พระยาห์เวห์ทรงประสงค์สิ่งใดจากท่าน คือให้ท่านปฏิบัติความยุติธรรมและรักความดีงาม และดำเนินชีวิตอย่างถ่อมตนกับพระเจ้าของท่าน” (มคา 6:8)                                                                                                                                                        

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 229