แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 215

ความปรารถนาจะได้รับความสุข  (CCC ข้อ 1718-1719)                                                                                                              

                                                              

‘เราทุกคนล้วนอยากจะมีความสุข และไม่มีมนุษย์คนใดที่ไม่เห็นด้วยกับข้อความนี้ก่อนที่จะถูกกล่าวออกมาเสียด้วย’ (นักบุญออกัสติน, CCC 1718)

  ในใจมนุษย์ล้วนต้องการความสุข ถึงแม้ว่ามีหลายสิ่งทำให้เรามีความสุขได้ ทว่าเป็นความดีที่เราพบในสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เป็นเหตุแห่งความสุข แต่สุดท้ายแล้วความดีทั้งปวงล้วนมาจากพระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์แห่งความดี สิ่งถูกสร้างทั้งหลายมีส่วนร่วมในความดีของพระเจ้า 

    ในท้ายที่สุดดวงใจของมนุษย์แสวงหาความดีสุดท้ายในพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ถึงแม้บางครั้งเราอาจพึงพอใจชั่วคราวกับสิ่งดีน้อยกว่าและไม่แสวงหาพระพักตร์ของพระเจ้าก็ตาม ความสุขแท้ทำให้เรารับรู้และมุ่งหาความดีแท้จริงในชีวิต และในบั้นปลายชีวิตเราจะได้ชื่นชมยินดีในพระสิริรุ่งโรจน์แห่งสวรรค์ 

  (Youcat 281)

ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่นำความสุขมาให้แก่ข้าพเจ้า ขอพระองค์โปรดทรงชำระจิตใจของข้าพเจ้า เพื่อว่าการอวยพรของพระองค์ในชีวิตนี้จะนำข้าพเจ้าไปยังพระองค์                                                                                  

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 215