แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 212

ชีวิตในพระคริสตเจ้า  (CCC ข้อ 1691-1700)                                                                  

                  

‘คริสตชนเอ๋ย จงระลึกถึงศักดิ์ศรีของท่านเถิด เมื่อท่านได้มีส่วนในพระธรรมชาติพระเจ้าแล้ว อย่ากลับไปตกลงในความไร้สาระเหมือนดังแต่ก่อน’ (นักบุญเลโอ องค์ใหญ่, CCC 1691)

มีความชัดเจนว่า การดำเนินชีวิตคริสตชนคือการรับและร่วมมือทำงานกับพระหรรษทานของพระเจ้าภายในตัวเรา การดำเนินชีวิตให้ “เหมาะสมกับกระแสเรียกของเรา” ล้วนสัมพันธ์กับทุกเนื้อหาที่เราได้พิจารณาไปแล้วในสองภาคแรกของหนังสือคำสอน 

    ในบทข้าพเจ้าเชื่อเราได้ประกาศความเชื่อของเราต่อพระตรีเอกภาพและต่อแผนการของพระเจ้าผู้ทรงโปรดให้เรามีส่วนร่วมในชีวิตของพระตรีเอภาพอาศัยพระธรรมล้ำลึกปัสกาแห่งการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า 

    โดยทางศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เราได้รับพระหรรษทานที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาจะประทานให้และได้ทรงกระทำให้สำเร็จไปในพระคริสตเจ้า พระจิตเจ้าทรงปฏิบัติงานในตัวเราและทรงทำให้เราดำเนินชีวิตคล้ายกับพระคริสตเจ้า (YOUCAT 279) 

เพราะพระคริสตเจ้าทรงเป็นศีรษะของเรา เราจึงได้รับพละกำลังและคุณธรรมทั้งหลายของพระองค์ ข้าแต่พระจิตเจ้า โปรดทรงสอนข้าพเจ้าให้รู้จักใช้พระคุณทั้งหมดเพื่อรัก รับใช้ และถวายเกียรติแด่พระเจ้า                                                                                                                                                                                                                   

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 212