แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 197

ผลของศีลบวช  (CCC ข้อ 1581-1589)                                          

                  

‘พระสงฆ์เป็นผู้สานต่องานการกอบกู้ในโลกนี้ ถ้าเราเข้าใจพระสงฆ์อย่างดี เราคงจะตายไม่ใช่เพราะความกลัว แต่เพราะความรัก สมณภาพคือความรักจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า’ (นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์)

บรรดาพระสงฆ์เป็นคนธรรมดา เรียบง่าย บ่อยครั้งแม้ด้วยความไม่คู่ควรพวกเขาแต่ก็ได้รับเรียกให้ตอบการเชื้อเชิญของพระคริสตเจ้า “จงตามเรามา” แม้จะมีความอ่อนแอและข้อบกพร่องแต่โดยทางศีลบวชพวกเขาก็ได้รับพระหรรษทานพิเศษ ทำให้มีภาพลักษณ์ของพระคริสตเจ้าเพื่อปฏิบัติงานในนามตัวแทนของพระองค์ 

    พวกเขาได้รับเครื่องหมายฝ่ายจิตที่ไม่อาจลบออกได้และรับพระหรรษทานพิเศษจากพระเจ้าเพื่อทำให้กระแสเรียกของตนสำเร็จสมบูรณ์ ผู้เป็นบิชอปได้รับพละกำลังในการปกครองด้วยปรีชาญาณและความสุขุม พระสงฆ์ได้รับพระพรแห่งการประกาศพระวรสารและเฉลิมฉลองพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ สังฆานุกรรับพระพรพิเศษในการอุทิศชีวิตของตนและรับใช้ผู้อื่นในความรักและเมตตา (YOUCAT 182-184) 

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงรู้จักดวงใจของข้าพเจ้าทั้งหลาย โดยอาศัยศีลบวชพระองค์ทรงอวยพรและเจิมบุรุษที่ทรงเลือกสรรสำหรับรับใช้พระองค์ในฐานะศาสนบริกรผู้ได้รับศีลบวช การเรียกและพระหรรษทานของพระองค์นั้นไม่สามารถลบล้างได้ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงขอบคุณและสรรเสริญพระองค์                                                                                                                                                           

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 197