แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 186

งานแห่งการบำบัดรักษา  (CCC ข้อ 1506-1510)                                                                                  

                                                              

‘ท่านใดเจ็บป่วย จงเชิญบรรดาผู้อาวุโสของพระศาสนจักรให้มาอธิษฐานภาวนาเพื่อผู้ป่วย เจิมน้ำมันให้ผู้นั้นในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า’ (ยก 5:14-15)

  ความเชื่อช่วยให้เราเข้าใจโรคภัยไข้เจ็บและการเจ็บป่วยในมุมมองใหม่ด้วย คือทำให้เรากลายเป็นผู้มีส่วนร่วมกับพระเยซูเจ้าในศาสนบริการความเห็นอกเห็นใจและบำบัดรักษาโรค เราจึงได้รับภารกิจในการ “รักษาคนเจ็บไข้” (มธ  10:8) 

    พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพทรงยืนยันว่านี่เป็นแก่นแท้แห่งกระแสเรียกของเราด้วย “ในนามของเรา... เขาจะปกมือเหนือคนเจ็บ คนเจ็บเหล่านั้นก็จะหายจากโรคภัย” (มก 16:17-18) 

    บางคนได้รับพระคุณพิเศษแห่งการบำบัดรักษา บางครั้งการบำบัดรักษาก็มิได้สำเร็จเสมอไปแม้เราจะอธิษฐานภาวนาก็ตาม ให้เราเรียนรู้จากนักบุญเปาโล แม้ได้อธิษฐานภาวนาแต่ท่านก็ไม่ได้รับการรักษาให้หายจากโรค องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงประทานความบรรเทาแก่ท่าน “พระหรรษทานของเราเพียงพอสำหรับท่าน เพราะพระอานุภาพแสดงออกเต็มที่เมื่อมนุษย์มีความอ่อนแอ” (2 คร 12:9)(Youcat 242)

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบคุณและสรรเสริญพระองค์สำหรับการประทับอยู่ที่ประทานชีวิตและการบำบัดรักษาของพระองค์โดยทางศีลเจิมคนไข้และในศีลมหาสนิท                 

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 186