แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 180

ศาสนบริกรของศีลอภัยบาป  (CCC ข้อ 1461-1467)                                                              

                                                               

‘(พระสงฆ์)... ไม่อาจใช้ประโยชน์จากเรื่องที่ผู้เป็นทุกข์สารภาพแก่เขาเกี่ยวกับชีวิตของตน ความลับนี้ซึ่งไม่มีข้อยกเว้นใดเลยเรียกว่า “ความลับของศีลแก้บาป” เพราะทุกสิ่งที่ผู้เป็นทุกข์เปิดเผยแก่พระสงฆ์นั้น “ถูกประทับตราไว้” โดยศีลศักดิ์สิทธิ์’ (CCC 1467)

  โดยพลังของศีลบวช พระสังฆราชและพระสงฆ์มีอำนาจอภัยบาปทุกประการ “เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตรและพระจิตเจ้า” หน้าที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ประทานเกียรติและพระหรรษทานยิ่งใหญ่แก่ท่าน รวมถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ด้วยเช่นกัน 

  อย่างไรก็ตามพระสงฆ์เป็นศาสนบริกรผู้รับใช้ที่ทำการอภัยของพระเจ้า มิใช่เจ้านายของการอภัยโทษนี้ ให้เราภาวนาเพื่อบรรดาพระสงฆ์สำหรับกระแสเรียกที่สูงส่ง ท้าทายและเคร่งครัดนี้ พระสงฆ์ผู้ฟังแก้บาปต้องมีวุฒิภาวะและประสบการณ์กว้างขวางเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ กล่าวคือ มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติของคริสตชน มีความเคารพและความอ่อนโยนต่อผู้ที่พลาดพลั้งทำผิดไป... 

    ต้องรักความจริง ซื่อสัตย์ต่อผู้มีอำนาจสั่งสอนของพระศาสนจักร และมีความพากเพียรตักเตือนผู้เป็นทุกข์ถึงบาปให้ได้รับการเยียวยารักษาและบรรลุถึงวุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์  (Youcat 236)

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบคุณและสรรเสริญพระองค์สำหรับศีลอภัยบาป และขอภาวนาสำหรับบรรดาพระสงฆ์ผู้ได้รับภารกิจสำคัญในการโปรดศีลนี้ด้วยความรัก ปรีชาญาณและวุฒิภาวะ                                                                                                                                                              

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 180