แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

วันอังคาร สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 8:23-27)                                   

เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จลงเรือ บรรดาศิษย์ติดตามพระองค์ไปด้วย ทันใดนั้น เกิดพายุแรงกล้าในทะเลสาบ คลื่นสูงจนไม่เห็นเรือ แต่พระองค์บรรทมหลับ บรรดาศิษย์จึงเข้ามาปลุกพระองค์ ทูลว่า “พระองค์เจ้าข้าช่วยด้วยเถิด เรากำลังจะพินาศอยู่แล้ว” พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ทำไมจึงตกใจกลัวเล่า ท่านช่างมีความเชื่อน้อยเหลือเกิน” แล้วทรงลุกขึ้น บังคับลมและทะเล ท้องทะเลก็สงบราบเรียบ คนทั้งหลายต่างประหลาดใจ พูดว่า “ท่านผู้นี้เป็นใครหนอ ลมและทะเลจึงยอมเชื่อฟังเช่นนี้” 


มธ 8:23-27 นี่คือภาพลักษณ์อันทรงพลังของพระศาสนจักรที่ใช้สัญลักษณ์ของเรือ (พระศาสนจักรคือเรือสำเภาของนักบุญเปโตร) ถึงแม้มีคลื่นลมและพายุโหมกระหน่ำอาจทำให้เรือล่ม แต่การประทับอยู่ของพระคริสตเจ้าในพระศาสนจักรนั้นเป็นเครื่องรับประกันว่า ไม่มีสิ่งใดสามารถเอาชนะพระศาสนจักรได้

พระศาสนจักรและผู้ที่ไม่ใช่คริสตชน

  CCC ข้อ 845 แต่พระบิดาก็ยังทรงประสงค์ที่จะเรียกมนุษยชาติทั้งมวลเข้ามาอยู่ในพระ ศาสนจักรของพระบุตรของพระองค์ เพื่อทรงรวบรวมบุตรของพระองค์ทุกคนที่บาปทำให้เหินห่างและกระจัดกระจายไป พระศาสนจักรจึงเป็นที่ที่มนุษยชาติจะต้องได้รับเอกภาพและความรอดพ้นของตนกลับคืนมา พระศาสนจักรเป็น “โลกที่ได้รับการคืนดี (กับพระเจ้า) แล้ว” พระศาสนจักรเป็นเสมือนเรือลำนั้น “ที่มีไม้กางเขนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นใบเรือ และลมของพระจิตเจ้าพัดให้แล่นไปอย่างดีในโลกนี้” หรือตามภาพเปรียบเทียบอีกภาพหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับของบรรดาปิตาจารย์ พระศาสนจักรเปรียบเสมือนนาวาของโนอาห์ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยมนุษยชาติให้รอดพ้นจากนํ้าวินาศ

พระเยซูเจ้าทรงสอนให้อธิษฐานภาวนา

  CCC ข้อ 2610 เช่นเดียวกับที่พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาและขอบพระคุณพระบิดาก่อนที่จะได้รับของประทานจากพระองค์ พระเยซูเจ้าจึงทรงสอนให้เรามีความกล้าเยี่ยงบุตร “ทุกสิ่งที่ท่านวอนขอในการอธิษฐานภาวนา จงเชื่อว่าท่านจะได้รับ และท่านก็จะได้รับ” (มก 11:24) พลังของการอธิษฐานภาวนาเป็นเช่นนี้ “ทุกสิ่งเป็นไปได้ทั้งนั้นสำหรับผู้มีความเชื่อ” (มก 9:23) ความเชื่อที่ไม่สงสัย พระเยซูเจ้าทรงเศร้าพระทัยที่บรรดาพระประยูรญาติของพระองค์ “ไม่มีความเชื่อ” (มก 6:6) และเพราะความเชื่อที่น้อยเกินไปของบรรดาศิษย์ จนทรงประหลาดพระทัยเมื่อทรงเห็นความเชื่อของนายร้อยชาวโรมันและของหญิงชาวคานาอัน

(จากหนังสือ THE DIDACHE BIBLE with commentaries based on the Catechism of the Catholic Church, Ignatius Bible Edition)