แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 176

การอภัยบาป  (CCC ข้อ 1446-1449)                          

                  

‘บรรดาปิตาจารย์ของพระศาสนจักรกล่าวถึงศีลนี้ว่าเป็นเสมือน “ท่อนไม้อีกท่อนหนึ่งหลังจากเรืออัปปาง” ที่นำพระหรรษทานความรอดพ้นที่สูญเสียไปแล้วกลับมาอีก’ (CCC 1446)

บางครั้งเราอาจถูกประจญในการคิดว่าพระเจ้าจะไม่อภัยบาปของเรา โดยคิดว่าการกระทำนั้นเลวร้ายมากจนกระทั่งอยู่นอกเหนือพระเมตตาของพระเจ้า แต่แท้จริงแล้วแม้บาปของผู้หนึ่งจะหนักหรือเลวร้ายสักเพียงใดก็ตามก็ไม่ต้องรู้สึกว่าเขาอยู่นอกเหนือการไถ่กู้และพระเมตตาของพระเจ้า ผู้ทรงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งการอภัยทั้งปวง 

    บทภาวนาอภัยบาปเป็นช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์แห่งการรับพระเมตตาของพระเจ้า บาปของเราได้รับการอภัย เราได้รับการชำระและอิสรภาพ โดยอาศัยศีลบวช พระสงฆ์ได้รับอำนาจอภัยบาปในนามของพระบิดา และพระบุตร และพระจิต  (YOUCAT 231) 

ขอพระองค์ประทานพระเมตตาและสันติสุขแก่ท่านอาศัยศาสนบริกรของพระศาสนจักร ข้าพเจ้าจึงอภัยบาปทั้งสิ้นของท่าน เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร และพระจิต                                                                                                                             

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 176