แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 149

ศีลกำลัง (CCC ข้อ 1285)           

                                                               

‘ผู้ที่รับศีลล้างบาปแล้ว “โดยอาศัยศีลกำลัง มีความสัมพันธ์สมบูรณ์ยิ่งขึ้นกับพระศาสนจักร”’ (CCC 1285)

  ศีลกำลังนำสู่ความสมบูรณ์ของพระหรรษทานของศีลล้างบาป ตั้งแต่ในสมัยแรกเริ่มของพระศาสนจักรบรรดาอัครสาวกและผู้สืบตำแหน่งต่อมาคือ บิชอป เป็นผู้ประกอบพิธีศีลล้างบาป ต่อมาเมื่อพระศาสนจักรได้เจริญเติบโตขยายอาณาเขตมากขึ้น พระสงฆ์จึงรับหน้าที่โปรดศีลล้างบาปด้วย การประทานพระหรรษทานแห่งศีลล้างบาปอย่างสมบูรณ์จะกระทำโดยบิชอป 

    เหตุว่าจากนี้ผู้ได้รับศีลล้างบาปจะถูกยกขึ้นสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักรอย่างสมบูรณ์และชัดเจน สำหรับการประกอบพิธีศีลล้างบาปที่มิได้กระทำโดยบิชอปนั้น ในท้ายที่สุดการประกอบพิธีศีลล้างบาปนั้นก็จะสมบูรณ์และได้รับการยืนยันจากบิชอปในศีลกำลังนั่นเอง (Youcat 203)

 

ข้าแต่พระจิตเจ้า โดยอาศัยพระหรรษทานแห่งศีลกำลัง ขอโปรดช่วยข้าพเจ้าให้ตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธ์พิเศษหนึ่งเดียวที่พระองค์ทรงโปรดให้มีขึ้นระหว่างข้าพเจ้ากับบิชอป เพราะโดยทางท่านข้าพเจ้าได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักร และรวมไปถึงกับบรรดาอัครสาวกด้วย                                                                 

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 149