แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 137

การประกาศพระวาจาของพระเจ้า (CCC ข้อ 1236)                                              

                                                               

‘ศีลล้างบาปเป็น “ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความเชื่อ” อย่างพิเศษ เพราะเป็นเสมือนประตูนำเข้าไปสู่ชีวิตแห่งความเชื่อ’ (CCC 1236)  

    การประกาศพระวาจาของพระเจ้าเป็นองค์ประกอบสำคัญของศีลศักดิ์สิทธิ์แต่ละประการ ตามปกติสิ่งนี้เกิดขึ้นในการประกอบวจนพิธีกรรม ซึ่งมีการอ่านพระคัมภีร์และพระวรสาร ตามด้วยบทเทศน์ เพื่อให้ผู้ฟังตระหนักว่าพระวาจาแห่งชีวิตของพระเจ้านั้นกำลังตรัสกับเขาที่นี่และในเวลานี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้ผู้รับศีลตอบรับด้วยความเชื่อ 

    บรรดาเด็กเล็กที่ได้รับพระคุณแห่งความเชื่อตอบรับความเชื่อของพวกเขาโดยทางบิดามารดาและพ่อแม่อุปถัมภ์ ความเชื่อเป็นพระคุณที่เราได้รับจากพระเจ้าเสมอ โดยอาศัยการเลี้ยงดู เราจึงหวังว่าผู้รับศีลล้างบาปจะให้คำตอบตามความเชื่อของตนเมื่อเขาเติบโตขึ้น         

  ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ เนรมิตฟ้าดิน ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า เพราะเห็นแก่เรามนุษย์ เพื่อทรงช่วยเราให้รอด พระองค์จึงเสด็จจากสวรรค์ ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิต พระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิต                     

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 137