แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 123

ปีพิธีกรรม (CCC ข้อ 1168-1171)                

                  

‘ปีพิธีกรรมเป็นการอธิบายแง่มุมต่างๆ ของพระธรรมล้ำลึกปัสกาประการเดียว’ (CCC 1171)

      โดยอาศัยพิธีกรรม พระธรรมล้ำลึกปัสกาของพระคริสตเจ้า มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเหนือกาลเวลา พิธีกรรมที่เฉลิมฉลองกันแต่ละวันในพระศาสนจักรทำให้เวลาถูกดึงเข้าสู่การไถ่กู้ที่พระคริสตเจ้าได้ทรงกระทำให้สำเร็จไป 

    สำหรับเราเวลาจึงมิใช่เป็นเพียงการผ่านไปของชั่วโมงหรือวันหรือวงจรของฤดูกาลที่วนเวียนกลับมาเท่านั้น แต่เป็นโอกาสแห่งการค้นพบพระธรรมล้ำลึกต่างๆ ของพระคริสตเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระธรรมล้ำลึกแห่งการกลับคืนพระชนมชีพนั้นแทรกเข้ามาในช่วงเวลาด้วยพระอานุภาพอันทรงพลังของพระองค์ 

    ดังที่หนังสือคำสอนกล่าวว่า จนกระทั่ง “ทุกสิ่งถูกปราบไว้ใต้อำนาจของพระองค์” (CCC 1169) ปีพิธีกรรมยังทำให้เราได้สัมผัสล่วงหน้าถึงความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของความรอดพ้นในเวลาสุดท้ายอีกด้วย (Youcat 186)

 

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับพระศาสนจักรที่ไม่เคยหลับใหล ในขณะที่แผ่นดินมุ่งหน้าสู่แสงสว่าง เวลาแห่งโลกนี้ก็ยังคงเดินต่อไป และไม่เคยพักเลยทั้งกลางวันและกลางคืน (จาก “วันเวลาที่ท่านมอบให้องค์พระผู้เป็นเจ้าสิ้นสุดลง” -บทเพลงสรรเสริญสำหรับการภาวนายามค่ำคืน)                                                                    

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 123