แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 114

ผู้ประกอบพิธีกรรมในสวรรค์ (CCC ข้อ 1136-1139)            

                  

‘ประชาชนมากมายเหลือคณานับจากทุกชาติ ทุกเผ่า ทุกประเทศและทุกภาษา...’ (วิวรณ์ 7:9)

      พิธีกรรมเป็นการประกอบพิธีเฉลิมฉลองของพระศาสนจักรทั้งครบทั้งในแผ่นดินนี้และในสวรรค์ (Christus totus) พิธีกรรมในสวรรค์ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องหมายของศีลศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไป เป็นงานเลี้ยงแห่งความเป็นหนึ่งเดียวและเป็นการเฉลิมฉลองตลอดกาล 

    ภาพนิมิตอันทรงพลังของหนังสือวิวรณ์ช่วยเราให้รับรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างของพระธรรมล้ำลึกนี้ “พระบัลลังก์องค์หนึ่งตั้งอยู่ในสวรรค์ ผู้หนึ่งประทับอยู่บนพระบัลลังก์... องค์พระผู้เป็นเจ้า” (วว 4: 2, 8) 

    ณ ที่นั่น พระคริสตเจ้าผู้ทรงถูกตรึงกางเขน ลูกแกะพระเจ้า พระสมณะสูงสุดของพระวิหาร ทรงเป็นทั้ง “ผู้ถวายและถูกถวาย ผู้รับและผู้ให้” (วว  5:6) ในที่สุด เรายังเห็นภาพนิมิตของ “แม่น้ำแห่งชีวิต” (วว 22:1) ไหลจากพระบัลลังก์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องหมายที่งดงามที่สุดของพระจิตเจ้า  (Youcat 179)

 

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า แม้ข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่สมควรอย่างยิ่ง แต่ข้าพเจ้าก็ชื่นชมยินดีในพระจิตเจ้าและในเจ้าสาว เหตุว่า ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเฉลิมฉลองประกอบพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร ทำให้ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในงานเลี้ยงของสวรรค์ด้วย                                                       

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 114