แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

วันพุธ สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ 

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 26:14-25)                                                            

เวลานั้น คนหนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน ชื่อ ยูดาส อิสคาริโอท ไปพบบรรดาหัวหน้าสมณะ ถามว่า “ถ้าข้าพเจ้ามอบเขาให้ท่าน ท่านจะให้อะไรแก่ข้าพเจ้า” บรรดาหัวหน้าสมณะจ่ายเงินสามสิบเหรียญให้แก่ยูดาส ตั้งแต่นั้นมา ยูดาสก็หาโอกาสที่จะมอบพระองค์

วันแรกของเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ บรรดาศิษย์เข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “พระองค์มีพระประสงค์ให้เราจัดเตรียมการเลี้ยงปัสกาที่ไหน” พระองค์ตรัสว่า “จงเข้าไปในกรุง ไปพบชายคนหนึ่ง บอกเขาว่า “พระอาจารย์บอกว่าเวลากำหนดของเราใกล้เข้ามาแล้ว เราจะกินปัสกากับศิษย์ของเราที่บ้านของท่าน”  บรรดาศิษย์ก็กระทำตามที่พระเยซูเจ้าทรงบัญชา และจัดเตรียมปัสกา

ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์ประทับร่วมโต๊ะกับศิษย์ทั้งสิบสองคน ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนหนึ่งในพวกท่านจะทรยศต่อเรา” บรรดาอัครสาวกรู้สึกสลดใจและทูลถามพระองค์ทีละคนว่า “เป็นข้าพเจ้าหรือ พระเจ้าข้า” พระองค์ตรัสตอบว่า “คนที่จิ้มอาหารในชามเดียวกันกับเรานี่แหละ จะทรยศต่อเรา บุตรแห่งมนุษย์จะจากไปตามที่มีเขียนเกี่ยวกับพระองค์ในพระคัมภีร์ วิบัติจงเกิดแก่คนที่ทรยศต่อบุตรแห่งมนุษย์ ถ้าเขาไม่ได้เกิดมาก็จะดีกว่า” ยูดาสผู้ทรยศต่อพระองค์ ทูลถามว่า “เป็นข้าพเจ้าหรือ พระอาจารย์” พระองค์ตรัสตอบว่า “ใช่แล้ว”


มธ 26:17-25 เทศกาลปัสกาซึ่งระลึกถึงการปลดปล่อยชาวอิสราเอลให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสในอียิปต์ เป็นวันแรกของสัปดาห์เฉลิมฉลองเทศกาลขนมปังไร้เชื้อ พร้อมกับจารีตพิธีอื่นๆ งานเลี้ยงนั้นมีการถวายบูชาของลูกแกะที่ไม่มีมลทิน รับประทานร่วมกับขนมปังไร้เชื้อและเหล้าองุ่น ระหว่างหนึ่งในการเฉลิมฉลองเหล่านี้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า อาหารค่ำมื้อสุดท้าย พระคริสตเจ้าทรงกล่าวถึงยูดาส ผู้ทรยศพระองค์ แต่มิได้ทรงยับยั้งเขา การทรยศของยูดาสนั้นคงรวมอยู่ในแผนการของพระเจ้าพระบิดาสำหรับการพลีบูชาแห่งการไถ่กู้ขององค์พระบุตรด้วย

ในการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย พระเยซูเจ้าทรงถวายพระองค์ล่วงหน้า

  CCC ข้อ 610 พระเยซูเจ้าทรงแสดงการถวายองค์อย่างอิสระเสรียิ่งเมื่อเสวยพระกระยาหารในงานเลี้ยงอาหารพร้อมกับอัครสาวกทั้งสิบสองคน “ในคืนที่ทรงถูกทรยศ” (1คร 11:23) ในวันก่อนจะทรงรับทรมาน ก่อนจะทรงถูกจับกุม พระเยซูเจ้าทรงทำให้การเลี้ยงอาหารมื้อค่ำครั้งสุดท้ายกับบรรดาอัครสาวกเป็นการระลึกถึงการถวายพระองค์โดยอิสระเสรีแด่พระบิดา เพื่อความรอดพ้นของมวลมนุษย์ “นี่เป็นกายของเราที่ถูกมอบเพื่อท่านทั้งหลาย” (ลก 22:19) “นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ที่หลั่งออกมาเพื่ออภัยบาปมนุษย์ทั้งหลาย” (มธ 26:28)

(จากหนังสือ THE DIDACHE BIBLE with commentaries based on the Catechism of the Catholic Church, Ignatius Bible Edition)