แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 80

พันธกิจของพระศาสนจักรในการประกาศถึงพระคริสตเจ้าและการสถาปนาพระอาณาจักร (CCC ข้อ 751-769)

                  

‘นักบุญเปาโลเรียกความสัมพันธ์ฉันคู่สมรสระหว่างพระคริสตเจ้ากับพระศาสนจักรว่า “พระธรรมล้ำลึกยิ่งใหญ่”’ (อฟ 5:32)

      พันธกิจของพระนางมารีย์ คือ การให้กำเนิดพระคริสตเจ้า นี่ต้องเป็นพันธกิจของเราและของพระศาสนจักรด้วย พระศาสนจักรมีหน้าที่ประกาศและสถาปนาพระอาณาจักรของพระเจ้าบนแผ่นดินนี้ บรรดาคริสตชนในสมัยแรกกล่าวว่า “โลกถูกสร้างขึ้นสำหรับพระศาสนจักร” 

    จากประวัติศาสตร์เราพบว่า พระเจ้าทรงเลือกชนชาติหนึ่งสำหรับพระองค์ ในตอนแรก คือ ชาวอิสราเอล และปัจจุบัน คือ พระศาสนจักร ประชากรของพระเจ้าซึ่งก็คือพระศาสนจักรกำลังเดินมุ่งหน้าสู่บ้านพระบิดา และจะร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้า เจ้าบ่าวของตน เมื่อพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างรุ่งโรจน์ ให้เราอุทิศตนในพันธกิจของพระศาสนจักรด้วยการนำวิญญาณทั้งหลายมาหาพระคริสตเจ้า และดำเนินชีวิตในพระอานุภาพของพระจิตเจ้า  (Youcat 212 - 122)   

พระจิตเจ้าและพระศาสนจักร ผู้เป็นเจ้าสาว สวดภาวนาด้วยความเชื่อมั่นอย่างจริงใจว่า เชิญเสด็จมาเถิด พระเยซูเจ้าข้า โปรดเสด็จมาเถิด                 

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 80