แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

แผนการดำเนินงานของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ในฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต

แผนกคริสตศาสนธรรม

1. ให้มีการสรรหาและพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับวัดและโรงเรียนของสังฆมณฑลอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้มีจำนวนและความสามารถอย่างพอเพียงที่จะทำงานอภิบาลได้อย่างเหมาะสมตามสภาพของสังคมไทยโดยเฉพาะในสภาพของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

2. ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรและหนังสือคำสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคำสอนมีการใช้พระคัมภีร์ในการดำเนินชีวิต  มีจิตตารมณ์ธรรมทูตและทำการเสาวนากับพี่น้องที่นับถือศาสนาอื่น

3. ให้มีการจัดผลิตสื่ออุปกรณ์การสอนคำสอน  เพื่อใช้ประกอบการสอนคำสอนในสังฆมณฑลอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับคำสอนด้านสังคม

4. ให้มีการส่งเสริม  การนำพระคัมภีร์เข้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

5. ให้มีการทำการศึกษาหัวเรื่อง “การนำข่าวดีสู่วัฒนธรรมไทย”

6. ให้มีการสร้างชุมชนคริสตชนโดยอาศัยพระวาจา และศีลศักดิ์สิทธิ์

7. ให้มีการส่งเสริมพิธีการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน  ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ