แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

วิสัยทัศน์
ศิษย์พระเยซูคริสต์
ประจักษ์พยานด้วยชีวิต
เพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งความเชื่อ

พันธกิจ
ศาสนบริกรเพื่อการเผยแผ่ความเชื่อ มุ่งมั่นที่จะ:

  1. เป็นศิษย์ของพระเยซูคริสต์ มีชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูด้วยการภาวนา พระวาจา และศีลศักดิ์สิทธิ์
  2. ร่วมมือกันประกาศพระเยซูคริสต์ด้วยชีวิตและการเสวนาเพื่อยืนยันถึงศักดิ์ศรีมนุษย์
  3. เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งในความเชื่อและในทุกมิติชีวิต
  4. พัฒนาการอบรมความเชื่อ (งานคำสอน) อย่างต่อเนื่องในทุกด้าน