แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา ร่วมกับ ศูนย์คริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมจัด โครงการ “หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ”เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูจิตตาภิบาลให้สามารถทำงานอภิบาลและประกาศข่าวดีและเป็นการส่งเสริม ครูจิตตาภิบาลให้มีจิตตารมณ์แห่งพระวรสาร การอบรมครั้งที่13 หัวข้อ “ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนงานโครงการจิตตาภิบาล” เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์  2555 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน มีโรงเรียนเข้าร่วม 16 โรงเรียน ครูฝ่ายจิตตาภิบาล จำนวน  21 ท่าน และมีซิสเตอร์จากคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเข้าร่วมการอบรมจำนวน 7 ท่าน

Smileลิงค์ภาพและรายละเอียด