แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

IMG 43

กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดการอบรมหลักสูตรคำสอน “ชุดชีวิตคริสตัง” เล่ม 1-3 (ระดับชั้น ป.1-3) วันที่ 14-15 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ อ.สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 56 คน จาก 24 โรงเรียน อ่านทั้งหมด

ประมวลภาพ