แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

eduten00 03

 

กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา ร่วมกับ ศูนย์คริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมจัดโครงการ“ หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูจิตตาภิบาลให้สามารถทำงานอภิบาลและประกาศข่าวดีและเป็นการส่งเสริมครูจิตตาภิบาลให้มีจิตตารมณ์แห่งพระวรสาร การอบรมครั้งที่ 10 หัวข้อ “การบูรณาการข้อคำสอนของศาสนา” โดยมี คุณพ่อจรัล ทองปิยะภูมิ คณะซาเลเซียน เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน

อ่านทั้งหมด