แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

3-9

กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา ร่วมกับ ศูนย์คริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมจัด โครงการ “หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” เพื่อพัฒนาศักยภาพของครจิตตาภิบาลให้สามารถทำงานอภิบาลและประกาศข่าวดีและเป็นการส่งเสริมครูจิตตาภิบาลให้มีจิตตารมณ์แห่งพระวรสาร การอบรมครั้งที่ 9 หัวข้อ“การขับร้องและดนตรีในศาสนา” โดยมี คุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวุฒิ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่11-12 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน

อ่านทั้งหมด

 

ประมวลภาพอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 9 วันที่11-12 ตุลาคม 2556