โครงการ "หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2556"

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

pastoral7