foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

IMG 39

ประมวลภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 16