แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

thirteen04กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา ร่วมกับ ศูนย์คริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมจัด โครงการ  “ หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่ 2 ” เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูจิตตาภิบาลให้สามารถทำงานอภิบาลและประกาศข่าวดีและเป็นการส่งเสริมครูจิตตาภิบาลให้มีจิตตารมณ์แห่งพระวรสาร  การอบรมครั้งที่ 13 หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและค้นหาศักยภาพที่ซ่อนเร้น” วิทยากร : ดร.อรรถพล  วิทยกฤตศิริกุล วิทยากรด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสารและภาวะผู้นำ สำหรับสถาบันสอนภาษา วอลสตรีท และดร.สมบุญ บุญญาวนิชย์ ที่ปรึกษาผู้ว่าการฯ ที่ปรึกษา CEO ด้านการพัฒนาโครงสร้างองค์กร เมื่อวันที่  1-2 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน 

อ่านทั้งหมด