ประมวลภาพชุมนุมครูคำสอน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 11 ชุมนุมครูคาทอลิก ครั้งที่ 3

กลองกลาง ๑๘๑๐๑๕ 0310 resize

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ฝ่ายงานอภิบาล โดยแผนกคริสตศาสนธรรม และกลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ จัดงาน “ชุมนุมครูคำสอนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ครั้งที่ 11 และชุมนุมครูคาทอลิก ครั้งที่ 3” ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2018 เวลา 08.00-15.00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา, อาสนวิหารอัสสัมชัญ  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อฟื้นฟูจิตใจครูคำสอน ครูคาทอลิก และเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานคำสอนและงานธรรมทูต
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มครูคาทอลิกและครูคำสอนจากวัดและโรงเรียนต่างๆ
3. ร่วมยินดีกับเพื่อนครูคำสอนที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติในการทำหน้าที่ครูคำสอนนาน 25 ปี 20 ปี 10 ปี
4. เพื่อแต่งตั้งครูคำสอน มอบเกียรติบัตร แก่ครูคำสอนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
5. เพื่อใช้กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมฉลองโอกาส 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม ในปี ค.ศ. 2019

โดยกิจกรรมในวันนั้นเริ่มด้วย
07.00 - 08.00 น.    อาหารเช้า
08.00 - 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น.    วจนพิธีกรรมเปิดงานชุมนุมครูคำสอน ครูคาทอลิก ครั้งที่ 11
09.00 - 10.00  น.    พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครูคำสอน 25 ปี  20 ปี และ 10 ปี โดย พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช, พระสังฆราช สิริพงษ์ จรัสศรี, พระสังฆราช ชูศักดิ์ สิริสุขธิ์
10.00 - 10.30 น.     พัก / อาหารว่าง
10.30 – 12.00 น.    บรรพชนผู้ถ่ายทอดความเชื่อ 350 ปี มิสซังสยาม โดย คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล
12.00 - 13.30 น    อาหารเที่ยง
13.30 – 14.00 น.    ครูคำสอน/ครูคาทอลิก ผู้สานต่อพันธกิจประกาศข่าวดี โดย พระสังฆราช ชูศักดิ์ สิริสุขธิ์
14.00 – 15.20 น.    พิธีบูชาขอบพระคุณ – พิธีแต่งตั้งครูคำสอน โดย พระสังฆราช ชูศักดิ์ สิริสุขธิ์

มีครูคำสอน ครูคาทอลิก เข้าร่วมชุมนุม จำนวน 785 คน พระสังฆราช 3 องค์ พระสงฆ์ 13 องค์ ซิสเตอร์และมาเซอร์ 7 ท่าน

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0010_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0014_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0023_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0024_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0030_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0033_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0035_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0037_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0040_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0041_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0042_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0045_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0046_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0051_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0053_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0054_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0058_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0059_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0061_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0063_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0065_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0068_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0069_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0070_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0073_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0074_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0075_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0077_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0082_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0083_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0087_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0088_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0089_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0093_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0096_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0097_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0101_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0106_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0107_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0109_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0110_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0111_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0112_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0113_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0114_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0115_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0116_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0117_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0118_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0119_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0120_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0122_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0123_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0124_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0125_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0126_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0127_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0128_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0130_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0132_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0134_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0135_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0136_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0137_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0139_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0141_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0144_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0146_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0147_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0148_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0149_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0150_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0151_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0152_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0154_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0155_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0157_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0159_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0162_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0165_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0167_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0169_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0171_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0173_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0174_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0175_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0176_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0177_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0178_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0179_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0180_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0181_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0182_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0184_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0185_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0187_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0189_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0191_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0193_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0194_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0196_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0198_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0200_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0202_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0204_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0206_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0208_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0210_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0212_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0214_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0216_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0218_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0220_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0222_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0224_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0225_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0227_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0229_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0231_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0234_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0235_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0237_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0239_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0241_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0242_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0244_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0246_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0247_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0249_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0251_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0252_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0255_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0258_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0259_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0261_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0262_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0264_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0266_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0272_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0275_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0276_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0288_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0301_0_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0301_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0303_0_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0303_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0304_0_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0304_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0305_0_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0305_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0306_0_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0306_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0307_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0308_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0309_0_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0309_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0310_0_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0310_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0311_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0313_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0314_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0315_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0316_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0317_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0318_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0319_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0320_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0321_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0322_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0323_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0324_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0325_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0326_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0327_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0328_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0329_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0330_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0331_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0332_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0333_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0334_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0335_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0336_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0337_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0338_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0339_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0340_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0341_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0342_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0343_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0344_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0345_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0346_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0347_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0348_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0349_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0350_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0351_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0352_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0354_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0355_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0356_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0357_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0358_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0359_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0360_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0361_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0363_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0365_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0366_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0367_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0368_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0369_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0370_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0371_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0372_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0374_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0375_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0376_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0377_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0378_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0379_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0380_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0381_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0382_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0383_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0385_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0386_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0387_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0388_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0389_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0391_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0392_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0394_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0395_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0399_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0400_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0402_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0404_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0405_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0406_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0407_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0408_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0409_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0410_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0411_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0413_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0415_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0416_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0418_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0419_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0420_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0421_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0422_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0423_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0424_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0425_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0426_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0427_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0428_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0430_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0431_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0432_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0433_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0434_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0435_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0437_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0438_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0439_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0443_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0444_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0445_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0446_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0447_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0448_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0450_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0451_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0452_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0453_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0454_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0455_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0457_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0459_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0460_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0461_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0462_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0463_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0464_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0465_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0466_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0467_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0468_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0469_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0471_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0472_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0474_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0475_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0477_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0479_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0481_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0483_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0484_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0491_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0492_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0493_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0496_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0498_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0503_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0514_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0515_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0516_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0517_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0518_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0519_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0520_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0524_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0525_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0526_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0527_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0528_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0529_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0535_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0536_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0540_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0541_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0543_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0544_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0545_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0546_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0547_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0548_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0549_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0550_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0551_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0552_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0553_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0554_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0556_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0557_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0558_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0559_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0560_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0563_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0564_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0565_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0566_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0567_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0578_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0579_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0581_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0582_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0584_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0601_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0603_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0604_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0605_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0606_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0607_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0608_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0611_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0613_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0614_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0617_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0618_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0621_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0623_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0626_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0627_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0630_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0631_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0634_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0635_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0637_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0640_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0642_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0644_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0647_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0648_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0651_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0653_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0655_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0657_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0658_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0661_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0663_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0667_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0670_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0674_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0676_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0678_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0681_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0682_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0684_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0686_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0688_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0691_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0692_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0694_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0698_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0701_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0704_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0706_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0709_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0710_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0713_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0715_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0716_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0718_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0721_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0724_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0726_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0730_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0732_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0734_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0735_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0737_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0740_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0742_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0744_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0746_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0749_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0751_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0753_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0755_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0757_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0760_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0762_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0764_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0765_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0771_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0772_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0774_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0783_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0784_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0785_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0796_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0799_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0800_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0801_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0803_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0806_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0807_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0808_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0809_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0810_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0811_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0812_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0813_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0814_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0815_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0816_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0817_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0818_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0819_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0820_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0821_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0822_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0823_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0824_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0825_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0826_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0828_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0829_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0830_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0832_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0833_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0834_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0835_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0836_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0837_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0838_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0839_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0840_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0841_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0842_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0843_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0844_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0845_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0846_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0850_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0851_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0852_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0855_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0856_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0857_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0860_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0865_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0866_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0873_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0874_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0876_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0879_0_resize.jpg

กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0881_resize.jpg กล้องกลาง_๑๘๑๐๑๕_0891_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0285_resize.jpg

ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0287_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0288_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0293_resize.jpg

ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0294_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0298_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0299_resize.jpg

ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0301_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0306_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0309_resize.jpg

ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0310_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0313_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0314_resize.jpg

ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0315_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0316_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0319_resize.jpg

ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0324_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0329_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0330_resize.jpg

ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0332_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0336_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0337_resize.jpg

ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0338_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0339_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0340_resize.jpg

ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0342_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0343_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0344_resize.jpg

ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0345_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0346_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0347_resize.jpg

ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0349_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0355_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0357_resize.jpg

ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0358_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0359_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0360_resize.jpg

ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0361_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0364_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0378_resize.jpg

ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0385_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0386_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0404_resize.jpg

ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0411_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0412_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0413_resize.jpg

ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0414_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0415_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0416_resize.jpg

ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0417_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0418_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0422_resize.jpg

ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0427_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0428_resize.jpg ชุมนุมครูคำสอน_๑๘๑๐๑๕_0429_resize.jpg

มิสซา_๑๘๑๐๑๕_0284_resize.jpg มิสซา_๑๘๑๐๑๕_0536_resize.jpg มิสซา_๑๘๑๐๑๕_0537_resize.jpg

มิสซา_๑๘๑๐๑๕_0538_resize.jpg มิสซา_๑๘๑๐๑๕_0540_resize.jpg มิสซา_๑๘๑๐๑๕_0541_resize.jpg

มิสซา_๑๘๑๐๑๕_0552_resize.jpg มิสซา_๑๘๑๐๑๕_0553_resize.jpg มิสซา_๑๘๑๐๑๕_0556_resize.jpg

มิสซา_๑๘๑๐๑๕_0558_resize.jpg มิสซา_๑๘๑๐๑๕_0559_resize.jpg มิสซา_๑๘๑๐๑๕_0560_resize.jpg

มิสซา_๑๘๑๐๑๕_0562_resize.jpg มิสซา_๑๘๑๐๑๕_0563_resize.jpg มิสซา_๑๘๑๐๑๕_0564_resize.jpg

มิสซา_๑๘๑๐๑๕_0566_resize.jpg มิสซา_๑๘๑๐๑๕_0567_resize.jpg มิสซา_๑๘๑๐๑๕_0569_resize.jpg

มิสซา_๑๘๑๐๑๕_0571_resize.jpg มิสซา_๑๘๑๐๑๕_0573_resize.jpg มิสซา_๑๘๑๐๑๕_0575_resize.jpg

มิสซา_๑๘๑๐๑๕_0577_resize.jpg มิสซา_๑๘๑๐๑๕_0580_resize.jpg มิสซา_๑๘๑๐๑๕_0582_resize.jpg

มิสซา_๑๘๑๐๑๕_0583_resize.jpg มิสซา_๑๘๑๐๑๕_0586_resize.jpg มิสซา_๑๘๑๐๑๕_0591_resize.jpg

มิสซา_๑๘๑๐๑๕_0592_resize.jpg