IMG 5746 resize

แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล และกลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ร่วมกันจัดงานชุมนุมครูคำสอนระดับอัครสังฆมณฑล  ทุกๆ 3 ปี ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10  จัดในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม  ค.ศ. 2015 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้
1.  เพื่อฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนและเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานคำสอนและงานธรรมทูต
2.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มครูคำสอนจากวัด โรงเรียน แลกเปลี่ยน ประสบการณ์แก่กันและกัน
3.  เพื่อร่วมฉลองบุญราศี  ฟิลิป สีฟอง อ่อนพิทักษ์ และฉลองวันครูคำสอนไทยร่วมกัน
4.  เพื่อแต่งตั้งครูคำสอน  มอบเกียรติบัตรและรางวัลครูคำสอนแบบอย่าง ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

    ในการจัดงานชุมนุมครูคำสอนครั้งนี้ รับฟังการแบ่งปันประสบการณ์ “ครูคำสอนแบบอย่าง” โดย..ผู้แทนครูคำสอนแบบอย่างและรับฟังการบรรยาย  หัวข้อ  “สมณสาสน์ Laudato si’ : ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า” โดย...มงซินญอร์วิษณุ  ธัญญอนันต์
    ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ แต่งตั้งครูคำสอน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ครูคำสอนแบบอย่าง โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช เป็นประธานในพิธี
    * มีพิธีแต่งตั้งครูคำสอน             
    โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน        168    คน
    โรงเรียนของนักบวช                     จำนวน         91    คน
    วัด                                        จำนวน          3     คน
                    รวม                                     262     คน
    * มีมอบเกียรติบัตรและรางวัลครูคำสอนแบบอย่าง    
    โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน         18     คน
    โรงเรียนของนักบวช                     จำนวน         10     คน
                                               รวม            28     คน
    ในระหว่างรับประทานอาหารเที่ยง มีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ อัสสัมชัญบางรัก และมีการจับฉลากรางวัลมอบแด่คุณครูคำสอนในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี แผนกคริสตศาสนธรรมอีกด้วย

รวมครูคำสอนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ทั้งของโรงเรียนสังฆมณฑล วัด และโรงเรียนนักบวช จำนวนทั้งสิ้น  348 คน
พระคาร์ดินัล 1 ท่าน พระสงฆ์ 10 องค์

IMG_8121_resize.JPG IMG_8124_resize.JPG IMG_8125_resize.JPG

IMG_8130_resize.JPG IMG_8131_resize.JPG IMG_8132_resize.JPG

IMG_8133_resize.JPG IMG_8135_resize.JPG IMG_8137_resize.JPG

IMG_8139_resize.JPG IMG_8140_resize.JPG IMG_8143_resize.JPG

IMG_8144_resize.JPG IMG_8145_resize.JPG IMG_8146_resize.JPG

IMG_8149_resize.JPG IMG_8150_resize.JPG IMG_8153_resize.JPG

IMG_8154_resize.JPG IMG_8156_resize.JPG IMG_8160_resize.JPG

IMG_8163_resize.JPG IMG_8164_resize.JPG IMG_8165_resize.JPG

IMG_8170_resize.JPG IMG_8171_resize.JPG IMG_8173_resize.JPG

IMG_8174_resize.JPG IMG_8176_resize.JPG IMG_8177_resize.JPG

IMG_8180_resize.JPG IMG_8181_resize.JPG IMG_8183_resize.JPG

IMG_8188_resize.JPG IMG_8189_resize.JPG IMG_8193_resize.JPG

IMG_8194_resize.JPG IMG_8196_resize.JPG IMG_8197_resize.JPG

IMG_8198_resize.JPG IMG_8201_resize.JPG IMG_8202_resize.JPG

IMG_8203_resize.JPG IMG_8208_resize.JPG IMG_8217_resize.JPG

IMG_8219_resize.JPG IMG_8220_resize.JPG IMG_8221_resize.JPG

IMG_8222_resize.JPG IMG_8224_resize.JPG IMG_8225_resize.JPG

IMG_8227_resize.JPG IMG_8228_resize.JPG IMG_8229_resize.JPG

IMG_8230_resize.JPG IMG_8231_resize.JPG IMG_8232_resize.JPG

IMG_8233_resize.JPG IMG_8234_resize.JPG IMG_8235_resize.JPG

IMG_8237_resize.JPG IMG_8238_resize.JPG IMG_8239_resize.JPG

IMG_8240_resize.JPG IMG_8241_resize.JPG IMG_8243_resize.JPG

IMG_8246_resize.JPG IMG_8247_resize.JPG IMG_8250_resize.JPG

IMG_8251_resize.JPG IMG_8253_resize.JPG IMG_8254_resize.JPG

IMG_8255_resize.JPG IMG_8256_resize.JPG IMG_8257_resize.JPG

IMG_8258_resize.JPG IMG_8260_resize.JPG IMG_8262_resize.JPG

IMG_8264_resize.JPG IMG_8265_resize.JPG IMG_8271_resize.JPG

IMG_8276_resize.JPG IMG_8281_resize.JPG IMG_8282_resize.JPG

IMG_8287_resize.JPG IMG_8292_resize.JPG IMG_8293_resize.JPG

IMG_8295_resize.JPG IMG_8296_resize.JPG IMG_8297_resize.JPG

IMG_8300_resize.JPG IMG_8301_resize.JPG IMG_8306_resize.JPG

IMG_8308_resize.JPG IMG_8309_resize.JPG IMG_8311_resize.JPG

IMG_8316_resize.JPG IMG_8317_resize.JPG IMG_8318_resize.JPG

IMG_8319_resize.JPG IMG_8320_resize.JPG IMG_8321_resize.JPG

IMG_8322_resize.JPG IMG_8323_resize.JPG IMG_8324_resize.JPG

IMG_8325_resize.JPG IMG_8326_resize.JPG IMG_8327_resize.JPG

IMG_8330_resize.JPG IMG_8331_resize.JPG IMG_8332_resize.JPG

IMG_8333_resize.JPG IMG_8334_resize.JPG IMG_8335_resize.JPG

IMG_8336_resize.JPG IMG_8338_resize.JPG IMG_8339_resize.JPG

IMG_8340_resize.JPG IMG_8341_resize.JPG IMG_8342_resize.JPG

IMG_8343_resize.JPG IMG_8344_resize.JPG IMG_8345_resize.JPG

IMG_8346_resize.JPG IMG_8347_resize.JPG IMG_8348_resize.JPG

IMG_8349_resize.JPG IMG_8350_resize.JPG IMG_8351_resize.JPG

IMG_8353_resize.JPG IMG_8354_resize.JPG IMG_8355_resize.JPG

IMG_8356_resize.JPG IMG_8357_resize.JPG IMG_8358_resize.JPG

IMG_8359_resize.JPG IMG_8360_resize.JPG IMG_8361_resize.JPG

IMG_8362_resize.JPG IMG_8363_resize.JPG IMG_8364_resize.JPG

IMG_8365_resize.JPG IMG_8366_resize.JPG IMG_8367_resize.JPG

IMG_8368_resize.JPG IMG_8369_resize.JPG IMG_8370_resize.JPG

IMG_8371_resize.JPG IMG_8373_resize.JPG IMG_8374_resize.JPG

IMG_8376_resize.JPG IMG_8378_resize.JPG IMG_8379_resize.JPG

IMG_8382_resize.JPG IMG_8383_resize.JPG IMG_8384_resize.JPG

IMG_8386_resize.JPG IMG_8388_resize.JPG IMG_8390_resize.JPG

IMG_8394_resize.JPG IMG_8398_resize.JPG IMG_8404_resize.JPG

IMG_8407_resize.JPG IMG_8408_resize.JPG IMG_8412_resize.JPG

IMG_8416_resize.JPG IMG_8421_resize.JPG IMG_8425_resize.JPG

IMG_8430_resize.JPG IMG_8432_resize.JPG IMG_8433_resize.JPG

IMG_8434_resize.JPG IMG_8436_resize.JPG IMG_8442_resize.JPG

IMG_8443_resize.JPG IMG_8444_resize.JPG IMG_8445_resize.JPG

IMG_8446_resize.JPG IMG_8447_resize.JPG IMG_8448_resize.JPG

IMG_8449_resize.JPG IMG_8450_resize.JPG IMG_8451_resize.JPG

IMG_8452_resize.JPG IMG_8453_resize.JPG IMG_8454_resize.JPG

IMG_8455_resize.JPG IMG_8456_resize.JPG IMG_8457_resize.JPG

IMG_8458_resize.JPG IMG_8461_resize.JPG IMG_8462_resize.JPG

IMG_8464_resize.JPG IMG_8465_resize.JPG IMG_8466_resize.JPG

IMG_8467_resize.JPG IMG_8472_resize.JPG IMG_8474_resize.JPG

IMG_8475_resize.JPG IMG_8476_resize.JPG IMG_8477_resize.JPG

IMG_8479_resize.JPG IMG_8481_resize.JPG IMG_8484_resize.JPG

IMG_8486_resize.JPG IMG_8490_resize.JPG IMG_8501_resize.JPG

IMG_8502_resize.JPG IMG_8503_resize.JPG IMG_8506_resize.JPG

IMG_8512_resize.JPG IMG_8515_resize.JPG IMG_8521_resize.JPG

IMG_8523_resize.JPG IMG_8527_resize.JPG IMG_8530_resize.JPG

IMG_8533_resize.JPG IMG_8537_resize.JPG IMG_8539_resize.JPG

IMG_8542_resize.JPG IMG_8548_resize.JPG IMG_8553_resize.JPG

IMG_8560_resize.JPG IMG_8566_resize.JPG IMG_8569_resize.JPG

IMG_8576_resize.JPG IMG_8578_resize.JPG IMG_8579_resize.JPG

IMG_8581_resize.JPG IMG_8583_resize.JPG IMG_8586_resize.JPG

IMG_8588_resize.JPG IMG_8594_resize.JPG NJP_4355_resize.JPG

NJP_4356_resize.JPG NJP_4357_resize.JPG NJP_4359_resize.JPG

NJP_4360_resize.JPG NJP_4361_resize.JPG NJP_4362_resize.JPG

NJP_4363_resize.JPG NJP_4364_resize.JPG NJP_4365_resize.JPG

NJP_4366_resize.JPG NJP_4367_resize.JPG NJP_4368_resize.JPG

NJP_4369_resize.JPG NJP_4370_resize.JPG NJP_4371_resize.JPG

NJP_4372_resize.JPG NJP_4373_resize.JPG NJP_4374_resize.JPG

NJP_4375_resize.JPG NJP_4376_resize.JPG NJP_4377_resize.JPG

NJP_4378_resize.JPG NJP_4379_resize.JPG NJP_4380_resize.JPG

NJP_4381_resize.JPG NJP_4382_resize.JPG NJP_4383_resize.JPG

NJP_4384_resize.JPG NJP_4385_resize.JPG NJP_4386_resize.JPG

NJP_4387_resize.JPG NJP_4388_resize.JPG NJP_4389_resize.JPG

NJP_4390_resize.JPG NJP_4391_resize.JPG NJP_4392_resize.JPG

NJP_4393_resize.JPG NJP_4394_resize.JPG NJP_4395_resize.JPG

NJP_4396_resize.JPG NJP_4397_resize.JPG NJP_4398_resize.JPG

NJP_4399_resize.JPG NJP_4400_resize.JPG NJP_4401_resize.JPG

NJP_4402_resize.JPG NJP_4407_resize.JPG NJP_4408_resize.JPG

NJP_4409_resize.JPG NJP_4411_resize.JPG NJP_4413_resize.JPG

NJP_4414_resize.JPG NJP_4415_resize.JPG NJP_4416_resize.JPG

NJP_4417_resize.JPG NJP_4418_resize.JPG NJP_4419_resize.JPG

NJP_4420_resize.JPG NJP_4421_resize.JPG NJP_4422_resize.JPG

NJP_4423_resize.JPG NJP_4424_resize.JPG NJP_4425_resize.JPG

NJP_4426_resize.JPG NJP_4427_resize.JPG NJP_4428_resize.JPG

NJP_4429_resize.JPG NJP_4430_resize.JPG NJP_4431_resize.JPG

NJP_4432_resize.JPG NJP_4433_resize.JPG NJP_4434_resize.JPG

NJP_4435_resize.JPG NJP_4436_resize.JPG NJP_4437_resize.JPG

NJP_4438_resize.JPG NJP_4439_resize.JPG NJP_4440_resize.JPG

NJP_4441_resize.JPG NJP_4442_resize.JPG NJP_4443_resize.JPG

NJP_4444_resize.JPG NJP_4445_resize.JPG NJP_4446_resize.JPG

NJP_4447_resize.JPG NJP_4448_resize.JPG NJP_4449_resize.JPG

NJP_4450_resize.JPG NJP_4451_resize.JPG NJP_4452_resize.JPG

NJP_4453_resize.JPG NJP_4454_resize.JPG NJP_4455_resize.JPG

NJP_4456_resize.JPG NJP_4457_resize.JPG NJP_4458_resize.JPG

NJP_4459_resize.JPG NJP_4460_resize.JPG NJP_4461_resize.JPG

NJP_4462_resize.JPG NJP_4464_resize.JPG NJP_4465_resize.JPG

NJP_4467_resize.JPG NJP_4470_resize.JPG NJP_4471_resize.JPG

NJP_4472_resize.JPG NJP_4474_resize.JPG NJP_4475_resize.JPG

NJP_4476_resize.JPG NJP_4478_resize.JPG NJP_4479_resize.JPG

NJP_4480_resize.JPG NJP_4481_resize.JPG NJP_4482_resize.JPG

NJP_4483_resize.JPG NJP_4486_resize.JPG NJP_4487_resize.JPG

NJP_4488_resize.JPG NJP_4490_resize.JPG NJP_4491_resize.JPG

NJP_4492_resize.JPG NJP_4493_resize.JPG NJP_4494_resize.JPG

NJP_4495_resize.JPG NJP_4496_resize.JPG NJP_4497_resize.JPG

NJP_4498_resize.JPG NJP_4499_resize.JPG NJP_4500_resize.JPG

NJP_4501_resize.JPG NJP_4502_resize.JPG NJP_4503_resize.JPG

NJP_4504_resize.JPG NJP_4505_resize.JPG NJP_4506_resize.JPG

NJP_4507_resize.JPG NJP_4508_resize.JPG NJP_4509_resize.JPG

NJP_4510_resize.JPG NJP_4511_resize.JPG NJP_4512_resize.JPG

NJP_4513_resize.JPG NJP_4514_resize.JPG NJP_4515_resize.JPG

NJP_4516_resize.JPG NJP_4517_resize.JPG NJP_4518_resize.JPG

NJP_4519_resize.JPG NJP_4520_resize.JPG NJP_4521_resize.JPG

NJP_4522_resize.JPG NJP_4523_resize.JPG NJP_4524_resize.JPG

NJP_4525_resize.JPG NJP_4526_resize.JPG NJP_4527_resize.JPG

NJP_4528_resize.JPG NJP_4529_resize.JPG NJP_4530_resize.JPG

NJP_4531_resize.JPG NJP_4532_resize.JPG NJP_4533_resize.JPG

NJP_4534_resize.JPG NJP_4535_resize.JPG NJP_4536_resize.JPG

NJP_4537_resize.JPG NJP_4538_resize.JPG NJP_4539_resize.JPG

NJP_4540_resize.JPG NJP_4541_resize.JPG NJP_4542_resize.JPG

NJP_4543_resize.JPG NJP_4544_resize.JPG NJP_4545_resize.JPG

NJP_4546_resize.JPG NJP_4547_resize.JPG NJP_4548_resize.JPG

NJP_4549_resize.JPG NJP_4550_resize.JPG NJP_4551_resize.JPG

NJP_4552_resize.JPG NJP_4553_resize.JPG NJP_4554_resize.JPG

NJP_4555_resize.JPG NJP_4556_resize.JPG NJP_4557_resize.JPG

NJP_4558_resize.JPG NJP_4559_resize.JPG NJP_4560_resize.JPG

NJP_4561_resize.JPG NJP_4562_resize.JPG NJP_4563_resize.JPG

NJP_4564_resize.JPG NJP_4565_resize.JPG NJP_4566_resize.JPG

NJP_4567_resize.JPG NJP_4568_resize.JPG NJP_4569_resize.JPG

NJP_4570_resize.JPG NJP_4571_resize.JPG NJP_4572_resize.JPG

NJP_4573_resize.JPG NJP_4574_resize.JPG NJP_4575_resize.JPG

NJP_4576_resize.JPG NJP_4577_resize.JPG NJP_4578_resize.JPG

NJP_4579_resize.JPG NJP_4580_resize.JPG NJP_4581_resize.JPG

NJP_4582_resize.JPG NJP_4583_resize.JPG NJP_4584_resize.JPG

NJP_4585_resize.JPG NJP_4586_resize.JPG NJP_4587_resize.JPG

NJP_4588_resize.JPG NJP_4589_resize.JPG NJP_4590_resize.JPG

NJP_4591_resize.JPG NJP_4592_resize.JPG NJP_4593_resize.JPG

NJP_4594_resize.JPG NJP_4595_resize.JPG NJP_4596_resize.JPG

NJP_4597_resize.JPG NJP_4598_resize.JPG NJP_4599_resize.JPG

NJP_4600_resize.JPG NJP_4601_resize.JPG NJP_4602_resize.JPG

NJP_4603_resize.JPG NJP_4604_resize.JPG NJP_4605_resize.JPG

NJP_4606_resize.JPG NJP_4607_resize.JPG NJP_4608_resize.JPG

NJP_4690_resize.JPG NJP_4691_resize.JPG NJP_4692_resize.JPG

NJP_4693_resize.JPG NJP_4694_resize.JPG NJP_4695_resize.JPG

NJP_4696_resize.JPG NJP_4697_resize.JPG NJP_4698_resize.JPG

NJP_4699_resize.JPG NJP_4700_resize.JPG NJP_4701_resize.JPG

NJP_4702_resize.JPG NJP_4703_resize.JPG NJP_4704_resize.JPG

NJP_4705_resize.JPG NJP_4706_resize.JPG NJP_4707_resize.JPG

NJP_4708_resize.JPG NJP_4709_resize.JPG NJP_4710_resize.JPG

NJP_4711_resize.JPG NJP_4712_resize.JPG NJP_4713_resize.JPG

NJP_4714_resize.JPG NJP_4715_resize.JPG NJP_4716_resize.JPG

NJP_4717_resize.JPG NJP_4718_resize.JPG NJP_4719_resize.JPG

NJP_4720_resize.JPG NJP_4721_resize.JPG NJP_4722_resize.JPG

NJP_4723_resize.JPG NJP_4724_resize.JPG NJP_4725_resize.JPG

NJP_4726_resize.JPG NJP_4727_resize.JPG NJP_4728_resize.JPG

NJP_4729_resize.JPG NJP_4730_resize.JPG NJP_4731_resize.JPG

NJP_4732_resize.JPG NJP_4733_resize.JPG NJP_4734_resize.JPG

NJP_4735_resize.JPG NJP_4770_resize.JPG NJP_4771_resize.JPG

NJP_4772_resize.JPG NJP_4773_resize.JPG NJP_4774_resize.JPG

NJP_4775_resize.JPG NJP_4776_resize.JPG NJP_4777_resize.JPG

NJP_4778_resize.JPG NJP_4779_resize.JPG NJP_4780_resize.JPG

NJP_4781_resize.JPG NJP_4782_resize.JPG NJP_4783_resize.JPG

NJP_4784_resize.JPG NJP_4785_resize.JPG NJP_4786_resize.JPG

NJP_4787_resize.JPG NJP_4788_resize.JPG NJP_4789_resize.JPG

NJP_4790_resize.JPG NJP_4791_resize.JPG NJP_4792_resize.JPG

NJP_4793_resize.JPG NJP_4794_resize.JPG NJP_4795_resize.JPG

NJP_4796_resize.JPG NJP_4797_resize.JPG NJP_4798_resize.JPG

NJP_4799_resize.JPG NJP_4800_resize.JPG NJP_4801_resize.JPG

NJP_4802_resize.JPG NJP_4803_resize.JPG NJP_4804_resize.JPG

NJP_4805_resize.JPG NJP_4806_resize.JPG NJP_4807_resize.JPG

NJP_4808_resize.JPG NJP_4809_resize.JPG NJP_4810_resize.JPG

NJP_4811_resize.JPG NJP_4812_resize.JPG NJP_4813_resize.JPG

NJP_4814_resize.JPG NJP_4815_resize.JPG NJP_4816_resize.JPG

NJP_4817_resize.JPG NJP_4818_resize.JPG NJP_4819_resize.JPG

NJP_4820_resize.JPG NJP_4821_resize.JPG NJP_4822_resize.JPG

NJP_4823_resize.JPG NJP_4824_resize.JPG NJP_4825_resize.JPG

NJP_4826_resize.JPG NJP_4827_resize.JPG NJP_4828_resize.JPG

NJP_4829_resize.JPG NJP_4830_resize.JPG NJP_4831_resize.JPG

NJP_4832_resize.JPG NJP_4833_resize.JPG NJP_4834_resize.JPG

NJP_4835_resize.JPG NJP_4836_resize.JPG NJP_4837_resize.JPG

NJP_4838_resize.JPG NJP_4842_resize.JPG NJP_4843_resize.JPG

NJP_4844_resize.JPG NJP_4845_resize.JPG NJP_4850_resize.JPG

NJP_4851_resize.JPG NJP_4852_resize.JPG NJP_4853_resize.JPG

NJP_4854_resize.JPG