แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ ที่ทรงเรียกลูกให้มาร่วมพันธกิจของพระองค์ในฐานะครูคำสอนผู้ประกาศข่าวดีของพระองค์   โปรดให้ลูกเป็นครูคำสอนที่เข้มแข็ง เปี่ยมด้วยความเชื่อและความศรัทธา อาศัยพระจิตเจ้าและคำสอนของพระศาสนจักร  ให้รักและเอาใจใส่ผู้เรียนเสมอ มีความกระตือรือร้นในการสอน และให้ลูกสำนึกทุกครั้งที่สอนคำสอนว่าเป็นโอกาสแบ่งปันความรักที่ล้ำค่าของพระองค์ ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า    พระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์ เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์ และพระจิตตลอดนิรันดร อาแมน
ข้าแต่บุญราศีฟิลิป สีฟอง ช่วยวิงวอนเทอญ