ประมวลภาพ ชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 2

รายชื่อครูคำสอนที่ได้รับใบพรจากสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 และจำนวนผู้เข้าร่วมงานชุมนุม