แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ครูคำสอนทั้ง 10 สังฆมณฑล มาร่วมงานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ วันที่ 17-19 ตุลาคม 2555 ณ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จ.นครปฐม เพื่อส่งเสริมบทบาทครูคำสอนใน “ปีแห่งความเชื่อ”

ประมวลภาพ ตารางเวลา จำวันผู้เข้าร่วม และบรรยากาศทั้งหมด