วันครูคำสอนไทย re


 

ข่าวดีสำหรับครูคำสอน

 

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ตรัสถึงครูคำสอนว่า...

ครูคำสอนมีพันธกิจอันล้ำค่าในการถ่ายทอดและการเติบโตของความเชื่อ ศาสนบริการฆราวาสของครูคำสอนเป็นกระแสเรียก เป็นพันธกิจหนึ่ง

การเป็นครูคำสอน หมายความว่า ลูกเป็นครูคำสอน ไม่ใช่ว่าลูกทำงานอย่างครูคำสอน มันเป็นวิถีของการเป็นอยู่ทั้งหมด และเราต้องการครูคำสอนที่ดี ที่เป็นทั้งเพื่อนร่วมทางและครู เราต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ผู้ประกาศพระวรสาร...

 

ด้วยเหตุนี้ ทางแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จึงขอเชิญชวนครูคำสอนทุกท่านได้เขียนบทความ  หัวข้อ "ฉันยินดีและภูมิใจที่ได้เป็นครูคำสอน" ในโอกาสวันครูคำสอนไทย (16 ธันวาคม)

 

กติกาสำหรับการส่งบทความ

1. พิมพ์บนกระดาษ A4 ฟอนต์ AngsanaUpc 16 พอยต์

2. ส่งบทความ "ฉันยินดีและภูมิใจที่ได้เป็นครูคำสอน" พร้อมทั้งภาพกิจกรรมที่คุณครูเคยทำร่วมกับเด็กๆ (การสอน การทำกิจเมตตา และกิจกรรมอื่นๆ อย่างน้อย 5 รูป) จะเป็นภาพก่อนๆ หรือภาพปัจจุบันก็ได้

3. ส่งบทความภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2021 จะประกาศผลและลงบทความของท่านในเว็บไซต์ของแผนกฯ เพื่อเป็นกำลังใจแก่กันและกัน

4. ส่งบทความโดยทางไลน์ Line ID: kamsonbkk หรือทางอีเมล์ kamsonbangkok@gmail.com ก็ได้ 

 

(ทุกบทความจะได้รับรางวัล)