สรุปพระสมณลิขิต Aperuit Illis "พระองค์ทรงเปิดใจของพวกเขา..." (ลก.24:25)

p01