posterbibleresize resize

วันพระวาจาพระเจ้า (พระคัมภีร์)
    ปัจจุบัน เราคริสตชนคาทอลิกตื่นตัวรู้จัก...อ่านพระคัมภีร์มากขึ้น.. กล้าแบ่งปันพระวาจา..และมีพระคัมภีร์ในครอบครัวมากขึ้น... จริงไหมครับ
    ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2002  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์ได้จัดพิมพ์พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่  ครั้งแรก  และค.ศ. 2015  จัดพิมพ์ครั้งที่ 4 รวม 70,000 เล่ม
    เมษายน  ค.ศ. 2014  ได้จัดพิมพ์  พระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์  คือ ทั้งพันธสัญญาเดิม  และพันธสัญญาใหม่  จำนวน 16,000  เล่ม
    คณะกรรมการไบเบิลไดอารี่  (เกือบทั้ง 16 คน เป็นฆราวาส)  ได้จัดพิมพ์ไบเบิลไดอารี่  ภาษาไทย  ตั้งแต่ ค.ศ. 1990  จนถึงปีนี้ครบ  30 ปีแล้ว  ที่เรามีพระวาจาประจำวัน  ใช้ส่วนตัว
    เราจัด  วันพระคัมภีร์  หรือสัปดาห์พระคัมภีร์  และเงินบริจาคในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนธันวาคม เพื่อส่งเสริมกิจการด้านพระวาจา

    สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก   (Catholic  Biblical Federation) ได้เสนอ  ค.ศ. 2020 ปีพระวาจาของพระเจ้า  โอกาสครบ  50 ปีของการก่อตั้งสหพันธ์ฯ  และ ครบ 1600 ปี  มรณกรรมของนักบุญเยโรม  นักแปลพระคัมภีร์คนสำคัญ  ผู้ได้พยายามทำให้พระคัมภีร์เข้าใจง่ายโดยใช้ภาษาธรรมดา  ที่ชาวบ้านใช้ในชีวิตประจำวัน  คณะกรรมการบริหารของสหพันธ์ CBF ซึ่งมีพระคาร์ดินัล  หลุยส์ อันโตนีโอ ตาเกล  เป็นประธาน  จึงประกาศให้ วันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2019  ถึง  30 กันยายน  ค.ศ. 2020 (วันฉลองนักบุญเยโรม)  เป็นปีพระวาจาของพระเจ้า
    สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสมณลิขิต  Aperuit illis  เมื่อวันที่ 30  กันยายน  ค.ศ. 2019  ให้วันอาทิตย์ที่ 26  มกราคม  ค.ศ. 2020 (วันอาทิตย์ที่สาม เทศกาลธรรมดาของเดือนมกราคม และ วันที่ 18-25 มกราคม เป็นสัปดาห์ภาวนาเพื่อเอกภาพระหว่างชาวคริสต์นิกายต่างๆ) เป็นวันพระวาจา  สำหรับพระศาสนจักรคาทอลิกสากล เพื่อส่งเสริมพระคัมภีร์  โดยอาจมีกิจกรรมดังนี้
   -  การแห่ให้ความสำคัญต่อพระคัมภีร์ ในมิสซา
   -  มีพิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์  เป็นพันธกิจพิเศษ  หรือ
   -  การมอบพระคัมภีร์ให้ผู้อื่น
   -  สมเด็จพระสันตะปาปาทรงขอให้บิชอป และบรรดาบาดหลวง  เตรียมบทเทศน์ ด้วยความเอาใจใส่พิเศษ
          วันพระวาจาพระเจ้า  สำหรับพระศาสนจักรสากล ปีนี้คือ  วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม ค.ศ.2020 (แต่สำหรับ  การบริจาคเพื่องานด้านพระคัมภีร์  เป็นเดือนธันวาคม   เหมือนเดิม )
“การไม่รู้จักพระคัมภีร์  คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า”  (นักบุญเยโรม)

    ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์

aperuitIllis