ดาวน์โหลด กำหนดการ การเรียน-การสอน การรับศีลมหาสนิท ศีลกำลัง
คำสอนภาคฤดูร้อน วัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2017