IMG 72

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมี คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร เป็นผู้จัดการแผนกฯ ได้จัด อบรมพระคัมภีร์ด้วยรูปแบบ Bibliodrama เมื่อวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” สามพราน

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลภาพ