ประกาศเรื่องการลาออกจากสถานภาพของนักพรตกลาริส กาปูชิน

ของสมาชิกอารามพระมารดาแห่งพระญาณเอื้ออาทร อุบลราชธานี