yearofpriestพระสันตะปาปาทรงประกาศ ตุลาคม 2014- พฤศิจกายน 2015 เป็นปีนักบวช

พระคาร์ดินัล JoaoBraz de Aviz  สมณมนตรี สมณกระทรวงสถาบันนักพรต (ชีวิตที่ถวายแล้วแด่พระเจ้า) ได้กล่าวแก่นักบวชในวันนักบวชสากลว่า

อ่านทั้งหมด