เจ้าหน้าที่สภาพระสังฆราช   และเจ้าหน้าที่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯร่วมคำนับพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

 

ประมวลภาพ เจ้าหน้าที่ร่วมคำนับพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช โอกาสคริสตมาสและปีใหม่ ค.ศ. 2014 ห้องใต้ดิน สำนักมิสซัง อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ