คำอวยพรโอกาสพระคริสตสมภพ ปีคริสตศักราช 2013
ของ อัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช