การประชุมเชิงปฏิบัติการ  ครั้งที่  6  ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก
โซนเอเชียอาคเนย์

ณ  เมืองบันดุง  ประเทศอินโดนีเซีย    
6-10  สิงหาคม  2012

 MG 0096a resize


ถ้อยแถลง
     “สิ่งที่เราได้เห็นและได้ฟังนี้  เราประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วย  เพื่อท่านจะได้สนิทสัมพันธ์กับเรา  ความสนิทสัมพันธ์นี้คือความสนิทสัมพันธ์กับพระบิดา  และกับพระบุตรของพระองค์  คือพระเยซูคริสตเจ้า”  (1 ยน 1:2-3)  VD 2
     ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ครั้งที่  6  ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก  โซนเอเชียอาคเนย์  (CBF-SEA)  หัวข้อ  พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า  พระวาจาในโลกสมัยปัจจุบัน  ระหว่างวันที่  6-10  สิงหาคม  ค.ศ. 2012  เราผู้ร่วมประชุม  57 คน  จาก  6 ประเทศ  (อินโดนีเซีย  ไทย  เมียนมาร์  กัมพูชา  เวียตนาม  และฟิลิปปินส์)  มาที่เมืองบันดุง  ประเทศอินโดนีเซีย  บ้านของซิสเตอร์เอมมานูเอล  กูนันโต  คณะอูร์สุลิน  ผู้ประสานงาน  เพื่อเหตุการณ์สำคัญประการหนึ่ง  เรามาเพื่อฉลองพระพรของชีวิตและพันธกิจร่วมกันของเรา  ในฐานะสมาชิกของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก  โซนเอเชียอาคเนย์  และวางแผนข้างหน้าโดยศึกษาสมณลิขิต  พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า  (Verbum  Domini - VD)  ประยุกต์ในบริบทของประเทศของเรา  ด้วยความหวังว่าเป็นการเตรียมฉลองปีแห่งความเชื่อ

     การอยู่ร่วมกันห้าวันนี้เป็นการพบปะต่อเนื่องกับองค์พระผู้เป็นเจ้า  ผู้ร่วมเดินทางกับเราดังที่หมู่บ้านเอมมาอูส  (ลก 24:13-35)  หัวใจของการมารวมกันครั้งนี้คือการพบปะกับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ  การสอนเราให้รู้จักใส่ใจพระองค์  ผู้เสด็จมาหาเราในวิถีทางใหม่และประทับใจ  ขณะที่เราเดินไปตามถนนแห่งการเป็นศิษย์และร่วมพันธกิจนี้
     ช่วงเวลาของการประชุมเชิงปฏิบัติการสมบูรณ์ดี  เริ่มด้วยโอกาสฉลองพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรกายต่อหน้าอัครสาวก  และจบด้วยการฉลองนักบุญลอเรนซ์  สังฆานุกรและมรณสักขี  สารขององค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับเราในฐานะผู้อภิบาลด้านพระวาจานั้นชัดเจน  พระองค์ทรงปรารถนาประจักษ์แก่เรา  ในฐานะผู้รับใช้ด้านพระวาจา  และให้กำลังใจเราอุทิศตนอย่างร่าเริง  ด้วยการวางใจในพระญาณเอื้ออาทร  และมั่นใจว่าพระวาจาจะเบ่งบาน  อันที่จริงพระวาจาของพระเจ้าที่เราประกาศในพิธีกรรม  เป็นพระวาจาทรงชีวิตและบังเกิดผล  โดยอาศัยพลานุภาพของพระจิตเจ้า  (VD 52)  และจากพระวรสารนั้นเราค้นพบทิศทางใหม่ในการเดินทางของเรา  (VD 51)
     เรารู้สึกโชคดีที่ได้รับการหล่อเลี้ยงจากปรีชาญาณของบรรดาผู้อภิบาลและวิทยากร  ที่ได้นำเราให้เข้าใจลึกซึ้งและชื่นชมกับสาระของสมณลิขิตฉบับนี้  ความน่ารักของผู้อภิบาลที่อดทน  สุภาพ  และตั้งใจฟัง  เป็นการให้กำลังใจเรา  ประสบการณ์  การร่วมพิธีฟังพระวาจาและบูชาขอบพระคุณ  การรายงานจากแต่ละประเทศ  มิตรภาพ  การไปดูการแสดง  (วงดนตรีอังกะลุง)  ทางวัฒนธรรมและ  (เยี่ยมอาสนวิหารที่สนใจ)  ด้านศาสนสัมพันธ์  ได้ท้าทายเราให้ตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรม
    หวังว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำให้เกิดสิ่งดีเหมือนกันจากพระวาจาและสมณลิขิตนี้  ดังนั้น  เราเชื่อว่าจะพยายามปฏิบัติสิ่งต่อไปนี้  ไม่ว่าในฐานะสมาชิกของสหพันธ์  (CBF-SEA)  หรือพระศาสนจักรท้องถิ่นแต่ละแห่ง
1.    การแปลและการผลิตพระคัมภีร์   
เป็นความตั้งใจอันดับแรกของทุกประเทศในเอเชียอาคเนย์  เพราะเหตุที่คาทอลิกยังมีพระคัมภีร์เป็นส่วนน้อย  และการเผยแพร่สมณลิขิต  เช่น  พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า  โครงการศึกษาพระคัมภีร์  คู่มือการเทศน์แต่ละอาทิตย์  และอุปกรณ์ด้านอภิบาลพระคัมภีร์
2.    การอบรมต่อเนื่องแบบบูรณาการสำหรับคนงานด้านอภิบาล – พระคัมภีร์
คนงานด้านอภิบาล – พระคัมภีร์  จำเป็นต้องรับการอบรมต่อเนื่องแบบบูรณาการ  ตามข้อแนะนำของสมณลิขิตฉบับนี้  พยายามให้มีผู้ร่วมงานด้านนี้มากขึ้นทั้งเก่าและใหม่  ให้พวกเขามีทักษะและความช่วยเหลือด้านการเงิน  ให้กำลังใจสัตบุรุษมาร่วมทำงานด้านนี้  เราตั้งใจจะจัดการอบรมเป็นพิเศษแก่เยาวชน
3.    การอบรมสัตบุรุษด้านพระวาจา
เราเห็นความสำคัญของการรับพลังชีวิตจากพระวาจา  โดยอาศัยการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจะเสริมศักยภาพฆราวาส  แม้จะขาดทรัพยากรเพื่อดำเนินการนี้
เราเห็นความสำคัญของสื่อสารมวลชน  ดังนั้น  ทุกประเทศต้องพยายามหาวิถีทางใช้ประโยชน์ด้านนี้เพื่อการประกาศพระวาจา  เราต้องสนใจจริงจัง  ผลิตเว็บไซต์  วีดีทัศน์  ซีดี  วารสาร
4.    การร่วมมือกับสถาบันและชุมชนที่มี
การร่วมมือกันเป็นหัวใจของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก  เพื่อร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น  และสถาบันระดับนานาชาติ  หันมาสนใจพระวาจาร่วมกัน  ดังนั้น  อาศัยการประชุมอย่างสม่ำเสมอ  และเปิดรับสมาชิกหน่วยงานที่มีจุดประสงค์จัดการอบรม  สัมมนา  และประชุมเชิงปฏิบัติการ  ช่วยเหลือกันและกันในโซนเอเชียอาคเนย์  และเมื่อลำบากด้านการเงิน  เราหวังจะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากความใจดีของบางหน่วยงาน

  • เรารับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกประเทศ  และเร่งเร้าให้ทำงานต่อไป  เราขอฝากกิจการต่างๆ ของสหพันธ์พระคัมภีร์  โซนเอเชียอาคเนย์  ในพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้า  เราเชื่อว่าโครงการต่างๆ  จะไม่ขาดความช่วยเหลือจากภายนอก  ด้วยทรัพยากรที่เรามีในภูมิภาคนี้  โดยเฉพาะสมาชิกผู้ชำนาญก็สามารถช่วยได้มาก  แต่ละคนต้องตระหนักเสมอถึงความเร่งด่วนเพื่อประกาศพระวาจา  พระเยซูเจ้าได้สั่งบรรดาอัครสาวกว่า  “อย่าหาเหรียญทอง  เหรียญเงิน  หรือเหรียญทองแดงใส่ในไถ้  เมื่อเดินทางอย่ามีย่าม  อย่ามีเสื้อสองตัว  อย่าสวมรองเท้า  อย่าถือไม้เท้า  เพราะคนงานย่อมมีสิทธิ์ได้รับอาหารอยู่แล้ว”  (มธ 10:9-10)  การมีส่วนบริจาคเล็กๆ น้อยๆ ของเรา  เหมือนเด็กชายคนนั้นกับขนมปังบาร์เลย์ห้าก้อน  กับปลาสองตัว  (ยน 6:7-15)  จะนำเศษที่เหลือจำนวนมากมารวมกันและการทำงานที่ประสานกลมกลืน  แบบวงดนตรีอังกะลุง  จะทำให้เกิดดนตรีที่ยกจิตใจให้เป็นอิสระ
  • ขอบคุณทุกคนผู้ที่ช่วยเหลือให้การประชุมนี้บังเกิดผล  เป็นพิเศษซิสเตอร์คณะอูร์สุลิน  สังฆมณฑลบันดุง  สมาชิกของศูนย์พระคัมภีร์อังเยลาเมริชี  และฆราวาสอื่นๆ ทุกคน
  • ขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้จัดเตรียมดิน  ให้เมล็ดเติบโต  ออกดอกและบังเกิดผลเป็นจำนวนมาก  โดยอาศัยความช่วยเหลือของพระมารดาพรหมจารี

 

พระสังฆราช  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
18  สิงหาคม  2012

100_0864_resize.JPG 100_0866_resize.JPG 100_0869_resize.JPG

100_0871_resize.JPG 100_0873_resize.JPG 2012-08-09 16.25.40_resize.jpg

2012-08-10 10.19.12_resize.jpg 2012-08-10 10.24.30_resize.jpg 2012-08-10 10.49.17_resize.jpg

2012-08-10 10.53.14_resize.jpg 2012-08-10 11.28.23_resize.jpg 2012-08-10 11.28.31_resize.jpg

2012-08-10 11.28.45_resize.jpg 2012-08-10 11.29.00_resize.jpg 2012-08-10 11.29.43_resize.jpg

2012-08-10 11.35.33_resize.jpg 2012-08-10 11.39.10_resize.jpg 2012-08-10 11.39.21_resize.jpg

2012-08-10 11.40.47_resize.jpg 2012-08-10 11.41.10_resize.jpg 2012-08-10 18.54.20_resize.jpg

2012-08-10 18.54.51_resize.jpg 2012-08-10 18.56.00_resize.jpg 2012-08-10 18.56.30_resize.jpg

2012-08-10 18.57.38_resize.jpg 2012-08-10 20.05.22_resize.jpg IMG_0015_resize.JPG

IMG_0016_resize.JPG IMG_0022_resize.JPG IMG_0025_resize.JPG

IMG_0026_resize.JPG IMG_0027_resize.JPG IMG_0028_resize.JPG

IMG_0029_resize.JPG IMG_0031_resize.JPG IMG_0135_resize.JPG

IMG_0137_resize.JPG IMG_0145_resize.JPG IMG_0157_resize.JPG

IMG_0160_resize.JPG IMG_0181_resize.JPG IMG_0188_resize.JPG

IMG_0227_resize.JPG IMG_9972_resize.JPG IMG_9975_resize.JPG

IMG_9976_resize.JPG IMG_9977_resize.JPG IMG_9978_resize.JPG

IMG_9979_resize.JPG IMG_9980_resize.JPG IMG_9983_resize.JPG

IMG_9984_resize.JPG IMG_9994_resize.JPG P1010405_resize.JPG

P1010412_resize.JPG P1010415_resize.JPG P1010417_resize.JPG

P1010418_resize.JPG P1010422_resize.JPG P1010425_resize.JPG

P1010428_resize.JPG P1010433_resize.JPG P1010434_resize.JPG

P1010470_resize.JPG P1010488_resize.JPG P1010490_resize.JPG

P1010492_resize.JPG P1010497_resize.JPG P1010505_resize.JPG

P1010506_resize.JPG P1010508_resize.JPG P1010510_resize.JPG

P1010511_resize.JPG P1010512_resize.JPG P1010521_resize.JPG

P1010522_resize.JPG P1010523_resize.JPG P1010538_resize.JPG

P1010548_resize.JPG P1010549_resize.JPG P1010550_resize.JPG

P1010551_resize.JPG P1010558_resize.JPG P1010559_resize.JPG

P1010560_resize.JPG P1010561_resize.JPG P1010562_resize.JPG

P1010563_resize.JPG P1010564_resize.JPG P1010568_resize.JPG

P1010569_resize.JPG P1010570_resize.JPG P1010571_resize.JPG

P1010572_resize.JPG P1010573_resize.JPG _MG_0096a_resize.jpg

_MG_0099a_resize.jpg