^Back To Top

 • 1 1
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 2 2
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 3 3
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 4 4
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 5 5
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)

www.kamsonbkk.com

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 6 ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก โซนเอเชียอาคเนย์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  ครั้งที่  6  ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก
โซนเอเชียอาคเนย์

ณ  เมืองบันดุง  ประเทศอินโดนีเซีย    
6-10  สิงหาคม  2012

 MG 0096a resize


ถ้อยแถลง
     “สิ่งที่เราได้เห็นและได้ฟังนี้  เราประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วย  เพื่อท่านจะได้สนิทสัมพันธ์กับเรา  ความสนิทสัมพันธ์นี้คือความสนิทสัมพันธ์กับพระบิดา  และกับพระบุตรของพระองค์  คือพระเยซูคริสตเจ้า”  (1 ยน 1:2-3)  VD 2
     ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ครั้งที่  6  ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก  โซนเอเชียอาคเนย์  (CBF-SEA)  หัวข้อ  พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า  พระวาจาในโลกสมัยปัจจุบัน  ระหว่างวันที่  6-10  สิงหาคม  ค.ศ. 2012  เราผู้ร่วมประชุม  57 คน  จาก  6 ประเทศ  (อินโดนีเซีย  ไทย  เมียนมาร์  กัมพูชา  เวียตนาม  และฟิลิปปินส์)  มาที่เมืองบันดุง  ประเทศอินโดนีเซีย  บ้านของซิสเตอร์เอมมานูเอล  กูนันโต  คณะอูร์สุลิน  ผู้ประสานงาน  เพื่อเหตุการณ์สำคัญประการหนึ่ง  เรามาเพื่อฉลองพระพรของชีวิตและพันธกิจร่วมกันของเรา  ในฐานะสมาชิกของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก  โซนเอเชียอาคเนย์  และวางแผนข้างหน้าโดยศึกษาสมณลิขิต  พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า  (Verbum  Domini - VD)  ประยุกต์ในบริบทของประเทศของเรา  ด้วยความหวังว่าเป็นการเตรียมฉลองปีแห่งความเชื่อ

     การอยู่ร่วมกันห้าวันนี้เป็นการพบปะต่อเนื่องกับองค์พระผู้เป็นเจ้า  ผู้ร่วมเดินทางกับเราดังที่หมู่บ้านเอมมาอูส  (ลก 24:13-35)  หัวใจของการมารวมกันครั้งนี้คือการพบปะกับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ  การสอนเราให้รู้จักใส่ใจพระองค์  ผู้เสด็จมาหาเราในวิถีทางใหม่และประทับใจ  ขณะที่เราเดินไปตามถนนแห่งการเป็นศิษย์และร่วมพันธกิจนี้
     ช่วงเวลาของการประชุมเชิงปฏิบัติการสมบูรณ์ดี  เริ่มด้วยโอกาสฉลองพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรกายต่อหน้าอัครสาวก  และจบด้วยการฉลองนักบุญลอเรนซ์  สังฆานุกรและมรณสักขี  สารขององค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับเราในฐานะผู้อภิบาลด้านพระวาจานั้นชัดเจน  พระองค์ทรงปรารถนาประจักษ์แก่เรา  ในฐานะผู้รับใช้ด้านพระวาจา  และให้กำลังใจเราอุทิศตนอย่างร่าเริง  ด้วยการวางใจในพระญาณเอื้ออาทร  และมั่นใจว่าพระวาจาจะเบ่งบาน  อันที่จริงพระวาจาของพระเจ้าที่เราประกาศในพิธีกรรม  เป็นพระวาจาทรงชีวิตและบังเกิดผล  โดยอาศัยพลานุภาพของพระจิตเจ้า  (VD 52)  และจากพระวรสารนั้นเราค้นพบทิศทางใหม่ในการเดินทางของเรา  (VD 51)
     เรารู้สึกโชคดีที่ได้รับการหล่อเลี้ยงจากปรีชาญาณของบรรดาผู้อภิบาลและวิทยากร  ที่ได้นำเราให้เข้าใจลึกซึ้งและชื่นชมกับสาระของสมณลิขิตฉบับนี้  ความน่ารักของผู้อภิบาลที่อดทน  สุภาพ  และตั้งใจฟัง  เป็นการให้กำลังใจเรา  ประสบการณ์  การร่วมพิธีฟังพระวาจาและบูชาขอบพระคุณ  การรายงานจากแต่ละประเทศ  มิตรภาพ  การไปดูการแสดง  (วงดนตรีอังกะลุง)  ทางวัฒนธรรมและ  (เยี่ยมอาสนวิหารที่สนใจ)  ด้านศาสนสัมพันธ์  ได้ท้าทายเราให้ตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรม
    หวังว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำให้เกิดสิ่งดีเหมือนกันจากพระวาจาและสมณลิขิตนี้  ดังนั้น  เราเชื่อว่าจะพยายามปฏิบัติสิ่งต่อไปนี้  ไม่ว่าในฐานะสมาชิกของสหพันธ์  (CBF-SEA)  หรือพระศาสนจักรท้องถิ่นแต่ละแห่ง
1.    การแปลและการผลิตพระคัมภีร์   
เป็นความตั้งใจอันดับแรกของทุกประเทศในเอเชียอาคเนย์  เพราะเหตุที่คาทอลิกยังมีพระคัมภีร์เป็นส่วนน้อย  และการเผยแพร่สมณลิขิต  เช่น  พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า  โครงการศึกษาพระคัมภีร์  คู่มือการเทศน์แต่ละอาทิตย์  และอุปกรณ์ด้านอภิบาลพระคัมภีร์
2.    การอบรมต่อเนื่องแบบบูรณาการสำหรับคนงานด้านอภิบาล – พระคัมภีร์
คนงานด้านอภิบาล – พระคัมภีร์  จำเป็นต้องรับการอบรมต่อเนื่องแบบบูรณาการ  ตามข้อแนะนำของสมณลิขิตฉบับนี้  พยายามให้มีผู้ร่วมงานด้านนี้มากขึ้นทั้งเก่าและใหม่  ให้พวกเขามีทักษะและความช่วยเหลือด้านการเงิน  ให้กำลังใจสัตบุรุษมาร่วมทำงานด้านนี้  เราตั้งใจจะจัดการอบรมเป็นพิเศษแก่เยาวชน
3.    การอบรมสัตบุรุษด้านพระวาจา
เราเห็นความสำคัญของการรับพลังชีวิตจากพระวาจา  โดยอาศัยการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจะเสริมศักยภาพฆราวาส  แม้จะขาดทรัพยากรเพื่อดำเนินการนี้
เราเห็นความสำคัญของสื่อสารมวลชน  ดังนั้น  ทุกประเทศต้องพยายามหาวิถีทางใช้ประโยชน์ด้านนี้เพื่อการประกาศพระวาจา  เราต้องสนใจจริงจัง  ผลิตเว็บไซต์  วีดีทัศน์  ซีดี  วารสาร
4.    การร่วมมือกับสถาบันและชุมชนที่มี
การร่วมมือกันเป็นหัวใจของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก  เพื่อร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น  และสถาบันระดับนานาชาติ  หันมาสนใจพระวาจาร่วมกัน  ดังนั้น  อาศัยการประชุมอย่างสม่ำเสมอ  และเปิดรับสมาชิกหน่วยงานที่มีจุดประสงค์จัดการอบรม  สัมมนา  และประชุมเชิงปฏิบัติการ  ช่วยเหลือกันและกันในโซนเอเชียอาคเนย์  และเมื่อลำบากด้านการเงิน  เราหวังจะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากความใจดีของบางหน่วยงาน

 • เรารับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกประเทศ  และเร่งเร้าให้ทำงานต่อไป  เราขอฝากกิจการต่างๆ ของสหพันธ์พระคัมภีร์  โซนเอเชียอาคเนย์  ในพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้า  เราเชื่อว่าโครงการต่างๆ  จะไม่ขาดความช่วยเหลือจากภายนอก  ด้วยทรัพยากรที่เรามีในภูมิภาคนี้  โดยเฉพาะสมาชิกผู้ชำนาญก็สามารถช่วยได้มาก  แต่ละคนต้องตระหนักเสมอถึงความเร่งด่วนเพื่อประกาศพระวาจา  พระเยซูเจ้าได้สั่งบรรดาอัครสาวกว่า  “อย่าหาเหรียญทอง  เหรียญเงิน  หรือเหรียญทองแดงใส่ในไถ้  เมื่อเดินทางอย่ามีย่าม  อย่ามีเสื้อสองตัว  อย่าสวมรองเท้า  อย่าถือไม้เท้า  เพราะคนงานย่อมมีสิทธิ์ได้รับอาหารอยู่แล้ว”  (มธ 10:9-10)  การมีส่วนบริจาคเล็กๆ น้อยๆ ของเรา  เหมือนเด็กชายคนนั้นกับขนมปังบาร์เลย์ห้าก้อน  กับปลาสองตัว  (ยน 6:7-15)  จะนำเศษที่เหลือจำนวนมากมารวมกันและการทำงานที่ประสานกลมกลืน  แบบวงดนตรีอังกะลุง  จะทำให้เกิดดนตรีที่ยกจิตใจให้เป็นอิสระ
 • ขอบคุณทุกคนผู้ที่ช่วยเหลือให้การประชุมนี้บังเกิดผล  เป็นพิเศษซิสเตอร์คณะอูร์สุลิน  สังฆมณฑลบันดุง  สมาชิกของศูนย์พระคัมภีร์อังเยลาเมริชี  และฆราวาสอื่นๆ ทุกคน
 • ขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้จัดเตรียมดิน  ให้เมล็ดเติบโต  ออกดอกและบังเกิดผลเป็นจำนวนมาก  โดยอาศัยความช่วยเหลือของพระมารดาพรหมจารี

 

พระสังฆราช  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
18  สิงหาคม  2012

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
485
11609
485
331650
816522
16568017
Your IP: 3.214.224.224
2020-02-23 01:33

สถานะการเยี่ยมชม

มี 170 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk