10000คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
ขอเชิญรับฟังการแบ่งปัน “ประสบการณ์ความเชื่อชีวิตคริสตชน”  
โดย...คุณแมรี่ ศรินทร  เมธีวัชรานนท์

(ดูเพิ่มเติมในโบชัวร์)