IMG 6402 resize

ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2020 ทีมคำสอนสัญจร แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ให้การอบรม (สอน) แก่ผู้ฝึกหัด ครูคำสอนและฆราวาสคาทอลิกผู้สนใจ หัวข้อ "การใช้พระคัมภีร์ในการสอนคำสอน" ณ ศูนย์นักบวชหญิง สามพราน มีผู้เข้าร่วมในห้องเรียนจำนวน 15 ท่าน และเรียนออนไลน์จำนวนประมาณ 15 ท่าน เนื้อหาการเรียนการอบรมมีดังนี้

+ การใช้สื่อพระคัมภีร์อย่างสร้างสรรค์ในการสอนคำสอน

+ สอนพระคัมภีร์อย่างไรให้สนุกและน่าจดจำ

+ แนะนำสื่อการสอนคำสอน และการประยุกต์ใช้สื่อเพื่อการสอนคำสอน

+ การเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมในการเรียนการสอนทุกระดับ

+ ฝึกปฏิบัติการใช้สื่อการสอน (จากหนังสือคำสอนชุดชีวิตคริสตัง)

ในการเรียนครั้งนี้ นักศึกษาได้เรียนทั้งเนื้อหา และการปฏิบัติจริง

IMG_6342.JPG IMG_6343.JPG IMG_6344.JPG

IMG_6345.JPG IMG_6346.JPG IMG_6348.JPG

IMG_6349.JPG IMG_6350.JPG IMG_6351.JPG

IMG_6352.JPG IMG_6353.JPG IMG_6354.JPG

IMG_6355.JPG IMG_6356.JPG IMG_6357.JPG

IMG_6358.JPG IMG_6359.JPG IMG_6360.JPG

IMG_6361.JPG IMG_6362.JPG IMG_6364.JPG

IMG_6365.JPG IMG_6366.JPG IMG_6367.JPG

IMG_6368.JPG IMG_6369.JPG IMG_6370.JPG

IMG_6371.JPG IMG_6372.JPG IMG_6373.JPG

IMG_6374.JPG IMG_6375.JPG IMG_6376.JPG

IMG_6377.JPG IMG_6378.JPG IMG_6379.JPG

IMG_6380.JPG IMG_6381.JPG IMG_6382.JPG

IMG_6383.JPG IMG_6384.JPG IMG_6386.JPG

IMG_6387.JPG IMG_6388.JPG IMG_6389.JPG

IMG_6390.JPG IMG_6391.JPG IMG_6392.JPG

IMG_6393.JPG IMG_6394.JPG IMG_6395.JPG

IMG_6396.JPG IMG_6397.JPG IMG_6398.JPG

IMG_6399.JPG IMG_6400.JPG IMG_6401.JPG

IMG_6402.JPG IMG_6403.JPG